is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel anderen (e voorschijn treedt, kijkt ons ook vermanend aan van onder de zotskap der Gecroonde Leerse. Deze trek verbindt De Swaen zeer innig met de iconographen van het volksleven.

Nu blijft nog de vraag : op welke plaats heeft De Swaen recht onder onze comische tooneeldichters P Hooger hadden wij reeds gelegenheid om aan te toonen door welke eigenschappen hij zich boven het lage middelslagpeil der 17e eeuw wist te verheffen. Zeker had hij aanleg om heel dicht bij Breêro en Langendijk, de beste onzer comische tooneelschrijvers plaats te nemen. Hij heeft daar echter niet naar gestreefd, hij scheen integendeel hel comische genre gering te schallen. De Gecroonde Leerse laai ons evenwel loe hem in de onmiddellijke nabijheid van Asselijn te rangschikken. Asselijn slaat boven De Swaen door het aantal zijner comische stukken, door de diepere ontleding van sommige karakters als in Jan Klaaszen bij voorbeeld, door het algemeen belang, dat een onderwerp als dal van Jan Klaaszen inboezemt; De Swaen nadert Asselijn in zijn besle brokken heel dicht door de studie der karakters, den kieschen smaak der comische middelen en den bouw van het stuk.

Wij mogen het betreuren, dat de goede vastenavondluim, die aan De Swaen zijn Gecroonde Leerse in de pen gaf, niet vaker over hem gekomen is.