is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria en Jozef zoeken naar nachtverblijf le Belhlehem. Wat een volksche loon, wat al typische realistische bijzonderheden !

D'herbergen zyn soo vol van ryke Landgenoten,

Dat sig de Maget vind van iedereen verstoolen,

Hoe schoon sy bid en smeekt, sy word' er niet verhoort;

Hoe bitterlyk sy kermt men wyst haer altyd voort.

Daer zyn er soo versteent en korsel, dat s'al kyven

Haer, als een lichte schuyt, van hunne deuren dryven,

Die doen er lasteren en dreygementen by,

Den goeden Joseph gaet, met moeyt', de slagen vry.

Het felle winterweer raekt onder dies aen 't raesen,

Den steuren wind begint uyt 't Noords-gewest te blaesen,

Den droeven avond valt soo donker naer benêen,

Dat d'oogen niet en sien, waer op de voeten trêen.

Een dichten hagel stort van boven op de daken,

Elk spoeyd soo seer hy kan, om van de straet te raken,

Men sluyt in ieder huys de deur en vensters toe,

Alleen het rouwig paer blyft buyten, nat en moe (*).

Is deze voorstellingswijze niet zeer nauw verwant met deze van het volgende fragment, dat wij uit een vijftiende-eeuwsch handschriftelijk proza-verhaal overschrijven ? « Daer synde nu opwerts ghegaen na Beetleem. Als sy nu tsaevens quamen in die stat, soe ghinck Joseph met Maria om herberge le cryghen, maer (dat) volck was soe groot, dat daer gecomen was, dat sy gheen logys en coslen ghecrijgen. Ende sy saghen dal sy. arm waren, daerom en wou hen niemant hebben; ende sagen dat Maria soe groot ghinck : elck sorghde, dat sy dien nacht gheliggen soude. Sy spraken Joseph qualyck toe, dat hy soe onghevoelick was, al sulcken vrouwe mee te nemen, die soe swaer ghinck. Hy ghinck vast vorts ende bat soe oetmodelyck ende vrindelyc : « Wilt toch my ende myn huysvrou in (u) huys logeeren om Gods wille ende om geit; laet my liever op die banck oft op stroo liggen, te minste dat myn lieve vrouwe, die dus swaer gaet, eenick ghereest hebbe

(*) Leven en Dood van Jesus-Christus, le deel, 9e gez.