is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschensprong, op het hoofd. Bello dankt alleen het leven aan de tijdige tusschenkomst van de toegesnelde dienstboden... 3C Bedrijf :

'We zijn in een armzalig© hut, midden in het bosch. Hier is Bello haar « schandedaad » komen verbergen, nadat ze door haar vader als een hond op straat geworpen is; ze wordt geholpen door een edelmoedige dorpelinge en door Bruno Gits. Haar kindje is geboren, 't Is winter en er is geen vuur. IJselijk! Vrouw Catries, die sedert het vreeselijk tooneel in het h^iis van den miulder. kindsch is geworden,, komt haar dochter in 't geniep een bezoek brengen, geleid door een knecht van den molen. Een aandoenlijk tooneel, dat tot weenens toe treft! De molenaar echter heeft zijn vrouw gevolgd en dwingt haar terug te keeren. Ze verlaat de hut; Bello is gansch veriaten met de schrikkelijke vermaledijding van den vader voor haar en haar kindje. Een vreeselijke scène!... De arme sukkel is door 'iedereen verlaten... Zij geeft voortaan niets meer om het leven. In een aanval van zinsverbijstering zet ze deuren en vensters wijd open, tracht haar kind te verstikken onder een hoofdkussen... Bruno Gits, de veldwachter, ziet het' afschuwelijk tooneel en de edele ziel wil zlicn nog steeds opofferen voor haar, die hij eens) zoo innig lief had. — Het kindje ? Het leeft en de « moeder » ontwaakc in Bello ; ze jubelt het uit van geluk en dankt den edelmoedigen redder, die zulke monsterachtige daad heeft be'et.

4' Bedrijf :

In het salon, ten huize van Eward Moones; 't is het doopfeest van J udiths eerste kindje; Bello is er in geslaagd gedurende de afwezigheid van de echtgenooten, — ze zijn allen ter kerke, — in het huis binnen te dringen. Haar kind is aan ontberingen gestort ven. Zij brengt thans het lijkje bij den laffen vader, opdat hij voor een waardige begrafenis zou zorgen, en legt het in de rijke wieg. —• De feestgenooten zijn terug. Pijnlijke oogenblikken! Bruno Gits wordt bevel gegeven het lijkje weg te nemen : hij weigert halsstarrig. Zich alsdan tot Edwartl wendend, schreeuwt Bello hem toe : « Als het uw kind niet is, neem het dan zelf weg!» En hij, de vader, scynisch tot het laatst, doet den fatalen stap. Bello neemt een revolver en schiet haren verleider neer. De arme Bruno krijgt bevel Bello aan te houden...

Zooals uit den inhoud blijkt, heeft De Tière oog op het volksleven en op de volksellende. (1)

Een Misdadige is een echt volksstuk, een zedenstudie naar de natuur. De stof werd genomen in de werkelijkheid en rijpte in

[1] 3. H. Róssing.