is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lukking zoeken in een kapitaalfout van het libretto zelf Vooraleer echter deze te bespreken, moeten eerst nog andeTe teilen van minder draagkracht weliswaar, maar toch gebreken, in 't voorbijgaan aangestipt worden.

Zoo b. v. kan aangehaald worden dat enkele< tooneelen wat langdradig, wat gerekt zijn en hun inkorting enkel de actie ten goede zou komen, met haar meer vlugheid en levendigheid bij te zetten; dat de komische intermezzo's nogal talrijk voorkomer , al hebben zij de verdienste, gelukkige afwendingen en als het ware gewenschte rustpoozen daar te stellen na roeiende tooneelen. die den toeschouwer te veji geschokt bi-bben.

Waarom ook heeft de schrijver zooveel maanden laten verloopen 'tusschen het 2e en het 3' bedrijf ? Waarom Theo dus zoolang doen wachten op het uitvoeren van zijn eed: een lang beraamd, met voorbedachten rade en rijpelijk overwogen moordplan?... Is zulks wel aannemelijk voor een edel karakter als dit van Theo ?

Ook mag de vraag gesteld worden : Is Dma wel psychologisch juist als zij na haar moord kalm, bedaard haar woning binnengaat zonder dat ze de draagkracht vat van haar buitengewone gewelddaad : een ijselijken moord ! En dan die hardvochtige, ongevoelige houding van de opgewonden menigte tegenover het lijk, aan 't slot van dit laatste bedrijf, durven we ook betwijfelen

Maar om het buitengewone van de handeling, het antipathieke gedoe van den hoofdheld, om andere redenen meer, Baldie betitelen met « al te brutaal, al te geweldig, valsch realistisch, te melodramatisch stuk », neen, dat kunnen we en dat zullen we gewiis niet. Baldle is een ruwe zedenschilderinë, inderdaad. Maar men vergete het niet: we zijn op het einde der 18' eeuw; en een zedelijke verachterlijkheid als deze welke De Tiere ons schildert, kan zonder bezwaar gerust aangenomen worden als men bedenkt in welke lage ondergeschiktheid onze Vlaamsche buitenbevolking zich thans nog bevindt ondanks den milden, weldoenden invloed van de 19° eeuwsche beschaving. De hoofdheld Baldie tüordt overigens niet verschoond : hij krijgt loon naar werken.

Eén tooneel echter vinden we te schril, te geweldig, te pijnlijk om aanzien, dat namelijk itn het 2" bedrijf, waarin de uitge-