is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie De Tière's kunstopvattingen kent, verwondert deze handelwijze niet. Overigens, zei hij zelf niet, in aSchild en Vriend» van 26 Februari 1893 :

« Stout en sterk wezen de dichters; die te zwak van kop zijn om hun bezield, kloekmannelijk gewrocht te verteren, zullen u wel den rug toekeeren; de gezonden, de forschen echter, zullen tot u terugkeeren.

Aischylos en Shakespeare blijven eeuwiig jong omdat hunne kunst het leven is : alzijdig. Daar waar hunne gewrochten zoetheid vereischen, zijn beiden vol teederheid, doch wordt het afgrijselijke vereischt tot dieper ontleding, tot dieper zedelijk schokken, hunne bezieling wordt somber, wreedgrijpend, en de ontknooping hunner spelen is vol huiveringwekkend iets.

De toekomst is, in de kunst, aan gezondheid, aan waarheid, dat is: machtige levenskracht! » (1)

Wonder is het niet, dat De Tière ons aldus machtig weet op te rukken, te doen trillen van diepe aandoening, ons pathetisch

medesleept, doet weenen, sidderen, juichen kortom, dat hij

<( i/ets Shakespeariaansch » heeft, wie zei dat nu weer ?

Voorzeker kunnen enkele toestanden onwaarschijnlijk voorkomen en aandoen, overdreven zijn, gezocht, als het ware geschreven met het oog op effectbejag Hoe zeer hij naar het

realisme overhelie, maakt hij zekere van zijne personages grooter dan ze z:fch in werkelijkheid voordoen.

« Theater is theater » zegt De Tière. <c Ik laat bij enkele toestanden, hier en daar een karak ter aanzwellen om des te dieper te treffen. Van uit de groote schouwburgzaal gezien, zijn fotografisch juist weergegeven menschen, figuren die niet passen in alle scènes, niet in diegene met een romantisch kleurtje, waar fel opgezweepte hartstochten de gebaren breeder maken, het woord meer dan menschelijke kracht bijzetten... »

Laat nu de jongeren aan De Tière verwijten, zegt de Courrier théatral (26-3-1911) dat hij niet met evenveel bekommernis als zij, bu liengemeen ingewikkelde psychische problema's aanvat. Wat zij aan De 1 ière, die boven hen allen verheven staat niet hunnen ontzeggen, is de kracht zelve van de gave, welke alleen hare weergave vihdt bij eenen Sardou, om kunst en actie ten tooneele te voeren, met leven, gevoel en kracht, met uiterlijkheden zoo innig waar, dat ze ons defi schijn zelf geven van werkelijkheid.

(\) We hebben den vorm van De Tière's artikel eenigszins gewijzigd.