is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tische kunstrichting openbaarde, en zijn tooneelarbeid werd het eerlijke beeld van zijn persoonlijkheid: een treffend, eigenaardig mengsel van waarheid en verdichting.

Zijn zin voor realisme was het merk van zijn Vlammgschap. Hij was een jongere broeder van onze ras-echte schilders Teniers, Jordaens e.a. Wij vinden in zijn werken denzelfden werkelijkheidszin, een gelijke liefde voor kleur en beweging. Hij had evenals zij de gave der insceneering, de echt dramatische vizie. Hij teekende met scherpe trekkien, had een voorliefde voor levendige tegenstellingen, en ging de ruwe bijzonderheid niet uit den weg, als ze den algemeenen indruk van het tafeieel kon verhoogen.

Men heeft wel eens gezegd, dat De 1 ière wat ai^ te zeer jordaensche en Teniersche eigenaardigheden van den Vlaamschen volksaard in het licht zette en de edelere uitingen der Vlaamsche ziel verwaarloosde. Dit is niet 'neelemaal juist, want wie De fiere's werk kent, heeft er typen van mannen en vooral van vrouwen, in aangetroffen, die bewogen worden door het zuiverste idealisme. Het heele werk van De Tière is ten andere in zijn innerlijkete wezen door en door idealistisch, niettegenstaande de realistische schildering der uiterlijkheden.

Overal slaat de vlam door van De Tière's eerlijke ziel, overal spreekt vrank en luide zijn echt volksche overtuiging. Zonder bepaald tendenzwerk te zijn, staat zijn dramatische arbeid in het teeken eener gezonde demokratische levensbeschouwing. Hij toont er zich in zooals hij was: oprecht van hart, vrij van aanstellerij, vol afschuw voor onrecht en huichelarij, doordrongen van een haast kinderlijk-vroom vertrouwen in de overwinning van recht en deugd en de bestraffing van het kwade. Zoo was zijn gevoel in volkomen eenklank met het gevoel van onze Vlaamsche gemeenschap en daarin Ligt het geheim van de groote suksesscm. die zijn kunst heeft geoogst.» (1)

Van Isidoor Teirlinc\:

« De Tière was een der velen die, in de laatste helft der vorige eeuw, uit Vlaanderen zijn gesproten en het Vlaamsche geestelijke leven hebben verrijk t.

De strijdliteratuur van zijn tijd vond in de Vlaamsche Beweging elementen van begeestering, van prikkeling en ook van schoonheid.

De Tière moet gerekend worden bij de talrijke schaar Vlaamsche volksdichters. Wat — om er maar eenige te noemen Conscience en Sleeckx voor het proza, Ledeganck, Van Duyse, Van Ryswyck, Van Beers en Hiel voor de poëzie waren, is hij geweest voor het tooneel. Op dat gebied is hij inderdaad een

(1) "De Schelde,, 3 October 1921.