is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem zou vervolgen, en hij stapte eenige treden achteruit, alsof hij ter deure zocht uit te gaan.

« Men bewake dien Vlaming! » zeide de Cressines tot zijne mannen. « Belet hem heen te gaan; want wie als hij zijne vrienden verraadt, is tot alles bekwaam. »

Meester Brakels werd bij den arm gevat en met geweld te midden der soldeniers gebracht. Het woord « verrader » was de naam, dien zij hem gaven, en de verachting dergenen, welke hij gediend had, was zijn loon.

Maria verliet den gang en kwam met benepen hart in de slaapkamer. Zij bleef als verslagen voor de bedstede staan, en bezag de ongelukkige maagd, die zoo diep scheen te slapen. Eene glinsterende perel blonk onder Machtelds oogleden, en hare hijgingen waren zwoegend en lastig. Op eens trok zij hare hand van onder uit het deksel en bewoog ze met anstige gebaren voor hare bedstede alsof zij iets, dat haar zeer bedroefde, wilde wegjagen. Onverstaanbare zuchten mengden zich in haren mond met den naam van Adolf, en zij herhaalde deze menigmaal gelijk iemand, die om hulp smeekt.

Tranen sprongen uit de oogen van Maria; want dit gezicht ging haar diep in het hart, en haar medelijden vergrootte bij het bedenken der smarten, die de jonge edelvrouw nog moesten grieven. Hoe pijnlijk het haar ook ware, dit rampzalig nieuw aan hare vriendin te brengen, mocht zij echter niet aarzelen ; de tijd was kostelijk. Alle oogenblikken konden de soldeniers in de kamer komen, en wat schande ware dit niet voor de edele Machteld geweest! Door deze gedachte gedreven, nam Maria de hand harer vriendin en wekte haar met de woorden:

« Mijne lieve jonkvrouw, word wakker; ik heb u iets haastigs te zeggen. »

De aanraking van Maria had het meisje hevig verschrikt ; zij opende de oogen zeer wijd en beefde, terwijl zij hare vriendin met twijfel aanzag.

« Zijt gij het wel, Maria, die mij aldus aanspreekt P « vroeg zij, terwijl zij de handen over hare vochtige wimpers dreef. « Wat brengt u zoo ontijdig bij mij ? »