is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de buitenmuren strekten. Bene breede, ja wanstaltige haardstede, die met hare tafelplaat eenige voeten vooruitstak, vervulde het diepe der kamer en liet er geene andere plaats over, dan" een hoekje aan elke zijde, waar de zaden en plantwortels te drogen hingen. De andere wanden waren met kalk wit gemaakt en met allerlei houten en tinnen keukengerief beladen; eene helmbijl en een deel groote messen, in lederen scheeden, hingen op eene plaats, die hun bijzonder was toegeschikt. De rook, die gedurig uit de haardstede in de kamer kwam, had de balken der verdieping met eene droeve kleur besmet; eene verf, zoo vaal en zoo bruin als de duisternis, was overal verspreid, en dit gaf een koudverwekkend voorkomen aan deze plaats. Alhoewel de zon hevig scheen, was het licht zeer twijfelachtig ; want de vensters, van half Romaansche, half Gothische stichting, waren bij de zeven voet boven den vloer verheven en uit kleine ruitjes gevormd. Zware zetels en nog zwaardere tafels stonden hier en daar in de kamer.

De weerdin liep heen en weer om de talrijke personen, die zich op dit oogenblik met drinken verlustigden, te dienen en voor te schenken. De tinnen hanapsen of bekers stonden niet stil, en de blijde uitroepingen der gasten mengden zich in een suizend gebrom, waaruit men niets verstaan kon. Bij de haardstede was het merkbaar aan de mannelijke en slaande klanken, dat er Vlaamsch gesproken werd, terwijl in de kamer meer lispelende tonen de Fransche taal te kennen gaven. Onder degenen, welke zich in deze uitheemsche taal uitdrukten en tot de bezetting van het slot behoorden, was er een, met name Leroux, die zijne woorden meer klem bijzette en als een overste tot zijne makkers sprak; nochtans was hij enkel soldenier gelijk zij, maar zijne buitengewoon sterke leden en de macht, die hem eigen was, hadden hem deze meerderheid verschaft.

Terwijl de Fransche krijgsknechten hunne hanapsen onder vroolijke uitroepingen ledigden, kwam een ander soldenier in de kroeg en sprak tot hen:

« Sa gezellen, ik breng goed nieuws. Wij gaan dit