is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren ingehuldigd tot de verlossing van Robrecht van Bethune, zijnen broeder. De Bruggelingen achtten hunne vrijheid nu volkomen : trouwens, nu hadden zij eenen vorst, die hen kon ten oorlog voeren. De ruiters werden bij de voornaamste burgers gehuisvest. Zoo groot was de verwarring, dat men vocht om den toom van een peerd te grijpen; want ieder wilde eenen der gezellen van den graaf met zich hebben. Men kan denken, hoe gulhartig en hoe mildelijk deze behulpzame ruiters werden onthaald.

Toen Gwijde de regeering, door de Coninc ingericht, bevestigd had, ging hij zonder verbeiden naar de woning van Nieuwland, omhelsde zijne kranke nicht meermalen, en vertelde haar met vroolijke woorden, hoe hij de Franschen uit het geliefde Wijnendaal verjaagd had. Een kostelijke maaltijd welke Maria voor de gelukkige terugkomst haars broeders had doen bereiden, ontving hen allen. Zij dronken den wijn der vreugde op de verlossing der gevangen Vlamingen, en gaven nog eenen traan aan de smartelijke heugenis der vergiftigde Philippa.