is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt der menschen ziel bij edele gevoelens verheven.

Machteld en Maria, de zuster van Adolf van Nieuwland, met nog een groot getal edelvrouwen uit Brugge, waren reeds eenige uren te Kortrijk, eer het leger aankwam; zij hadden zich bij hunne bekenden gehuisvest, en hadden insgelijks de herbergen voor de ridders, hunne bloedverwanten of vrienden voorbereid in zulker voege, dat de edellieden, die met Gwijde waren, het avondmaal bij hunne aankomst mochten nutten.

Des anderen daags, in den vroegen morgen, ging Gwijde met eenige voorname inwoners de vestingwerken van het kasteel bezichtigen: tot zijne groote droefheid bevond hij, dat men deze niet zonder de zwaarste stormtuigen kon innemen. De muren waren al te hoog, en uit de torens, welke er boven uitstaken, kon men te veel pijlen op de belegeraars werpen. Hij begreep, dat de minste roekelooze poging hem duizend mannen kosten zou. Zich dan met wijsheid bedacht hebbende, besloot hij de stormlooping niet vermetel te beginnen. Hij gebood dadelijk stormrammen en valtorens te bouwen, en de in de stad zijnde oorlogstuigen aan te brengen; deze laatste bestonden in eenige springhalen en een klein getal blijden . Het was denkelijk, dat men het kasteel niet vóór vijf dagen later zou kunnen bespringen; dit uitstel was den Kortrijkers nu zoo schadelijk niet meer; want sedert de aankomst des Vlaamschen legers had de Fransche bezetting opgehouden vuurpijlen op de stad te werpen; men zag de wachten voor de stormgaten der torens met hunne Icruisbogen wel gereed staan, maar zij schoten niet. De Vlamingen kenden de oorzaak hiervan niet?s«ij dachten, dat eenige list er onder verborgen lag, en hielden van hunnen kant eene nauwkeurige wacht Allen aanval had Gwijde verboden : hif wilde niets wagen, vooraleer, wjne stormtuigen klaar zijnde, hij van de zege zeker mocht zijn.

De kastelein van Lens was in den uitersten nood ; zijne schutters hadden slechts een klein getal pijlen meer overig; dus gebood hem de voorzichtigheid, deze tot het afweren van eenen aanval te bewaren. Ook was de lnt-