is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maaltijd te roepen. Denkt de veldheer, dat wij het spel zullen verliezen? Het is te zien, dat hij te Namen gewoond heeft: hij kent de Bruggelingen niet, anders zou hij naar de Gentenaren niet verlangen. Wh' hebben hen niet noodig; dat zij te huis blijven : wij zullen onze zaken zonder hen wel afdoen, en daarenboven, het zijn toch maar wankelaars! »

Als een echt Bruggeling beminde Breidel de Gentenaren niet. De twee voornaamste steden van Vlaanderen stonden van hunne geboorte af altijd in geschil; niet dat de eene moedigere mannen dan de andere bezat, maar omdat zij, beiden naijverig zijnde, elkanders koophandel poogden te rooven en tot zich te trekken. Heden bestaat de haat tusschen de inwoners van Gent en Brugge nog; zoo moeilijk is het, den gemeenen volke zijne erfelijke inborst te ontrooven, dat dit gevoel van naijver, ondanks alle omwentelingen, tot op onze dagen is blijven voortbestaan.

Op die wijze ging Breidel voort met zijne makkers te redekavelen; er werd menig hoonend scheldwoord tegen de Gentenaren uitgesproken, totdat, dit stuk ten einde zijnde, zij weder op een ander onderwerp het gesprek heten vallen. Eensklaps werd hunne aandacht door een vreemd gerucht gaande gemaakt; zij hoorden op eenige treden achter de tente een gekijf, alsof twee mannen aan het vechten waren. Allen stonden op, om te gaan zien wat dit zijn mocht; maar eer zij de tente konden verlaten, kwam er een Maceclier, die op schildwacht gestaan had, met een anderen persoon, welken hij met geweld voorttrok, bij hen.

« Meester, » sprak hij, terwijl hij den vreemdeling in de tent stiet, « dezen spreker heb ik achter het leger gevonden ; hij ging aan al de hutten luisteren, en sloop als een vos met zachte treden door de duisternis. Lang heb ik hem gevolgd en bespied. Voorzeker schuilt eenig verraad er onder; want zie hoe de schelm beeft. »

De man, dien hij in de tente gebracht had, was met eenen blauwen kolder gekleed, een mutsken met eene