is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening was ook in de harten zijner mannen; ja, zooverre dat, terwijl het leger van Gwijde zich in de duisternis tot den slag bereid maakte, het Fransche leger zoo gerust sliep, alsof het ergens in eene vriendenstad geherbergd ware geweest. Op hunne tallooze ruiterij steunende, waren zij overtuigd, dat niets aan zulk een heir tegenstand bieden kon. Indien zij echter niet zoo onbezonnen en niet met zooveel vermetelheid waren te werk gegaan, zouden zij de plaats, waarop zij strijden moesten, eerst wel bezien en de voordeden en nadeelen harer ligging berekend hebben. Dan zouden zij hebben bevonden, dat de grond tusschen beide legers hunne ruiterij ten onnutte maakte; doch waartoe kon die overtollige zorg hun dienen? Was het Vlaamsche leger hun der moeite weerd om voorzichtigheid te gebruiken? Robert d'Artois dacht het niet.

Het heir der Vlamingen had op den Groeninger Kouter stand genomen. Achter hen, ten Noorden, liep de Leie, eene breede rivier, die allen aanval langs dien kant onmogelijk maakte ; voor de slagorde vloeide de Groeningerbeek ,9°, welke door hare breedte en hare lage, modderige boorden de Fransche ruiterij eenen onverwinbaren hinderpaal bood; de rechtervleugel steunde tegen dit deel der wallen van Kortrijk, in welker nabijheid SintMartenskerk staat; de linkervleugel was door eene bocht der Groeningerbeek omvangen in zulker voege, dat de Vlamingen als op een eiland stonden en moeilijk konden aangetast worden. De uitgestrektheid, die hen van het Fransche leger scheidde, bestond uit eenige lage weiden, welker grond door de Mosscherbeek, die er kronkelend doorliep, bewaterd en doorweekt was. Dus moest de Fransche ruiterij ten minste over twee kleine rivieren springen, eer zij iets kon uitrichten; en het was met gemakkelijk die hinderpalen over te komen, aangezien de voeten der peerden op de moerassige boorden geenen steun vinden konden, en er tot de knieën moesten in-

De Fransche veldheer ging te werk, alsof hij op eenen vasten en harden grond zou strijden, en ontwierp