is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCH VERVOLG TOT AAN DE VERLOSSING VAN ROBRECHT VAN BETHUNE XXIII» GRAAF VAN VLAANDEREN DÜDBD

de zestigduizend man, die om Vlaanderen te verwoesten, door Philippe le Bel gezonden waren, ontkwamen er slechts omtrent de zevenduizend, welke in allerijl langs verschillende wegen op den Fran-

Lschen bodem zochten te geraken. Gui de

St.-Pol had er bij Rijssel vijfduizend in eene bende vergaderd en meende met dezen in Frankrijk te trekken; maar een gedeelte des Vlaamschen legers hem aanvallende, werd hij in een bloedig gevecht verslagen, en meest al zijne mannen vonden daar den dood, die hen te Kortrijk had gespaard. De excellente Cronike zegt ons hoevele Franschen er in hun vaderland terugkeerden :

« Ende van alle diere ontquamen en ontvloden mochten sijn omtrent die duysent mannen van alle der groter menichte, die daer versaemt waren omme Vlaenderen al gheheel te niete te doen; ende die mochten die nieumare dragen van haerlieder aventuere, die somber was. >

De voornaamste edelen, de dapperste ridders bleven voor Kortrijk dood; hun getal was zoo groot, dat er volgens de geschiedenis geen slot, geen heerlijkheid in Frankrijk was, waar men den rouw niet aannam : overal werden er tranen over den dood eens echtgenoots, eens