is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzienlijk getal. Voortgaande, namen zij het kasteel van Harne, waar de koning van Navarra den legerstapel geplaatst had. De voorraad, de tenten, alles, wat het Fransche leger met zich gebracht had, viel in de handen der Vlamingen. Daarna geschiedden nog eenige geringe gevechten, welker gevolg was, dat de Franschen, met schande overladen, tot diep in Frankrijk gejaagd werden. Zoo zingt onze vaderlandsche dichter van Duyse met recht ter dier gelegenheid :

Triumf, mijn Vaderland! roem, roem der vaadren daden; Onsterflijk groenen uwe aloude lauwerbladen, De Faam vermeldt uw'roem aan 't gansch vieroordig rond. Blijft zoo verheerlijkt tot der wereld avondstond!

De Vlaamsche veldheeren, ziende dat men den vijand in het open veld niet meer te bestrijden had, dankten het leger ten deele af, en bewaarden slechts genoeg mannen om de bezettingen der Fransche grenssteden het rooven en branden te beletten.

Uit het stedeken Lessen, op de palen van Henegouwen, vielen dagelijks hoopen soldeniers op den Vlaamschen bodem en deden veel kwaad aan de bewoners ten plattelande. Jan van Namen dit vernemende, ging met eenige benden derwaarts, bestormde, veroverde en verbrandde Lessen, hetwelk den graaf van Henegouwen behoorde.

Ondertusschen trok Willem van Guhk met de ambachten van Brugge en van Kortrijk naar St.-Omaars, om die stad den Franschman te ontnemen. Daar gekomen zijnde, werd hij door de Fransche ruiterij, die veel sterker in getal was, met onstuimigheid aangetast; geene uitkomst ziende, schikte hij zijne mannen in eenen kring en verweerde zich totdat de duisternis hem toeliet achteruit te wijken en dus eene gewisse nederlaag te ontgaan.

Eenige dagen later kwam Jan van Namen van Lessen terug bij Willem, hetgeen hunne te zaam gevoegde macht tot 30,000 man sterk maakte. Het Fransche leger aanval-