is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. « Bn in der waarheid, de morringen werden algemeen; zij waren veroorzaakt door de menigvuldige lasten en bovenal door de vervalsching der munten, hetgeen den koning den naam van valschemunter onder het volk deed geven. » (Anquetil, Histoire de Franc»).

32. Eertijds gebruikte men vele gesteenten in de artsenijkunde; men kende aan deze eene bovenmenschelijke kracht toe. De steen, in het nest des arends gevonden, werd onder anderen als een onfeilbaar geneesmiddel voor vele kwalen aangezien.

33. Schattingen (tailles) werden op het gemeene volk alleen geheven; Gabellen waren belastingen op het zout.

34. De bijnaam huHu beteekent twister, oproerige, zooveel als mutin. Lodewijk was volgens de geschiedenis een edelmoedig en goed vorst, die zich de liefde zijner onderdanen weerdig maakte.

35. Seiarra Colonne, die met mijnheer de Gogaret te Anagni was, sloeg den paus met den handschoen in het aangezicht. .

36. « Ende ooc omme der coninginnen wille, die de Vlamingen seere leedt hadde, omme dat hare ooms in Vlaenderen ghevanghen waren ; en Phelips van Elsaten hadde twee van haren bastaerden ooms, in Vlaenderen ghedaen onthoofden, up den seecant, ende up raden stellen. » (Die excellent* Cronike).

37. Frankrijk en Navarra waren alsdan nog twee van elkander onafhankelijke rijken. De koning van Frankrijk had op Navarra geen recht, en mocht over zijne bestuurszaken niet beschikken. De inkomsten en andere voordeelen kwamen Johanna alleen toe, en deze stond als vorstin van Navarra geenszins onder haren gemaal.

38. « Den Grave Gwjde hadden reeds ten jare 1295, met den Koning van Engeland een verbond aangegaen, alwaer onder andere besloten was een huwelijk tusschen de prince van Galles en de dochter van den Grave van Vlaenderen. » (Jmtrboeken van Brugge).

39. « Deze Kaerle van Valloys sach dat men aldus alle dese Vlaminghen vinc ende leedede in diveersche vanghenessen, hij vertoochde daer sinen broeder den coninc, ende alle die bi hem waren, hoe dat hi in Vlaenderen so eerlicken en edelicken ontfanghen hadde gheweest, en dat se begeerden paeys... so wat die Kaerle van Valloys sprak totten coninc, het en help er niet ten confoorten van den Grave Guy ; want die coninghinne verwarredet en verargherdet al. » (Die excellente Cronike).

40. Soldeniers waren gehuurde en betaalde krijgsknechten, de eenige bestendige benden, welke de koningen alsdan in dienst hadden.

41. Het was der coninghinne leet dat si buyten Parys ghevangen geleyt waren; want sy hadde liever gehad, dat dye coninc den Grave Guy en alle die met hem ghecomen waren, te Parijs hadde ghedaen hanghen aen die galge. Kaerle de Valloys dit siende, dat die Grave Guy en al die syne blyven moesten in vanghenessen, het wyperde en deerde hem dat hy se te Parys gebrocht hadde. Ende mits dat hy se niet helpen en mochte, omme tot haren paeyse te komen, hi schaemdes hem sere; ende Het die stede van Parys en trac hnyt Vranckerycke, wonende in 't landt van Italye, en diende daer den Paeus Bonefacius. » (DUs dit excellente Cronike).

42. Het meestendeel van den anderen edeldom, de welke thuya bleven, waren Fransgesinden. (Jaerboeken der stad Brugge).

43. « In dien rijd werden de Franschgezinde Vlamingen Leliaarts genoemd ; daarentegen waren de vrienden van den graaf en van 's lands onafhankelijkheid onder den naam van Klauwaarts bekend, voortkomende van de klauwen, waarmede de Leeuw van Vlaanderen de leliën scheen te bedreigen.» (Voisin,iVo&'ce sur la bataille de Courtrai).

44. Men gebruikte dien eernaam uit eerbied tot de Heiligen, en zeide : Mijnheer Sint-Jan, mevrouw Sinte-Theresia. De volgende verzen uit het gedicht de Maghet van Ghendt, door den heer Pk. Blommaert uitgegeven, dienen tot bewijs :

« Ende miren vrouwen Sente Katheline, » Ende mijn here Mertgn ».