is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van een reis naar de voornaamste centra van Slavistische wetenschap en Slavische cultuur, 25 April-3 Augustus 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwe gids voor mij te wezen, als ik in Belgrado kwam; hij was echter thans in Macedonië. Evenzoo de bekende geograaf, prof. I. Cvijic, die op 't gebied der Servokroatische ethnographie groote dingen gepresteerd heeft. En de heer R. Ko§utic, wiens leerboeken voor Russisch ik in Moscou had hooren prijzen als behoorende tot het beste, wat op dit gebied verschenen is, was in Rusland. Gelukkig echter hebben diegenen, die niet op reis waren, mij zoo goed geholpen, dat anderen er niets aan hadden kunnen toevoegen, zoodat het alleen het genoegen van een persoonlijke ontmoeting is, dat ik heb moeten missen. Behalve aan de reeds genoemde heeren heb ik veel te danken aan professor P. Popovic. Deze liet mij het Slavische seminaar zien, een rijkelijk gesubsidieerde instelling (4000 frs. jaarlijks) met een zoo goed voorziene bibliotheek, dat voor dit vak het ontbreken van een algemeene Universiteitsbibliotheek weinig voelbaar is. Prof. P. lichtte mij ook in over de wijze van studeeren aan de Belgrado'sche hoogeschool: de studenten (althans de philologische) worden na vier jaren geëxamineerd en krijgen door dat examen het recht een dissertatie te schrijven ; er zijn tweeërlei Slavisten, taalkundigen en litteratoren; de laatsten zijn in de meerderheid; een scheiding tusschen Slavisten en Servisten bestaat niet. In het Slavische seminaar had ik gelegenheid, veel Servische publicaties te zien en een ongeveer volledige lijst van werken, op Servische bibliographie betrekking hebbende, samen te stellen.

Op raad van den heer Tomic schreef ik van Belgrado uit aan de Matica Srpska, een Servische wetenschappelijke vereeniging te Novi Sad (Neusatz), dit genootschap verzoekende om een exemplaar harer uitgaven, voorzoover die op Slavistiek betrekking hebben.

23—25 Juni, Agram.

Het wetenschappelijke centrum van Kroatië is de Agramer Zuidslavische Akademie (Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti) \ deze instelling heeft sedert den dag, waarop ze door den grooten patriot bisschop Strossmayer in 1867 werd geopend, een groot aantal periodische e. a. geschriften uitgegeven, laat ik slechts noemen het groote woordenboek van Danicic-Budmani, de uitgaven van klassieke dichters onder den titel Pisci stari hrvatski, den Rad, een serie van wetenschappelijke publicaties, waarvan in 1911 reeds 187 deelen waren verschenen. Het is te minder noodig een eenigszins volledige opgave te doen, aangezien er in 1911 een gedrukte catalogus der uitgaven is gepubliceerd. Wanneer men voor een