is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholiek activistisch verweerschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Destrée, naar het vlugschrift van Fr. Reinhard, naar de boeken van L. De Raet en llederlk, naar de redevoeringen van onze Vlaamsche volksvertegenwoordigers sedert De Decker, Gerrits, De Laet, Coremans, De Maere-Limnander tot in 1914, naar alle geschiedenissen onzer beweging.

In een artikel « Contre la séparation administrative » 0) betoogt M. de Miomandre : « La Wallonië paye moins d'impöts que le pays Flamand. La différence est de 40.765.658 en 1909. »

Hij bewijst ten tweede dat veel meer uitgaven ten behoeve van Wallonië gedaan worden.

De nationale grieven der Vlamingen tegen België zijn dus even ernstig als de nationale bezwaren der zuidelijke provinciën van de Nederlanden tegen de regeering van Koning Willem den Ie in 1830. De statistieken in de werken van dldaskalos en Meert, enz. zijn zoo gewichtig als de lijsten van benoemingen, enz., uit Le Courrier de la Meuse en andere Belgische bladen in' 1830, welke zoo krachtig het verzet tegen de Nederlandsche regeering opzweepten.

Zij alleen, die geen enkel onder de vermelde werken lazen en over alles oordeelen met de sterke kalmte der onwetendheid, glimlachen wanneergesproken wordt over de verdrukte Vlaamsche nationaliteit, blijven koel bij pater Slracke's Arm Ulaanderen of Claudius Severus «'Ulaanderens Weezang », doch wij vragen ons af of zij die ook over Vlaanderen heerschen wel het recht hebben onwetend te zijn omtrent de klachten die sedert tientallen jaren opgaan tot den troon van den Koning, tot parlement, tot bisschoppen; of zij niet verplicht zijn zich neer te buigen over Vlaanderen s stoffelijke en verstandelijke ellende, en de wonden van het volk te heelen met den balsem van de rechtvaardigheid en de barmhartigheid.

Nadat wij de kwaal hebben aangetoond past het dat wij de verantwoordelijkheid bepalen.— De bedoelingen beoordeelen wij niet, alleen de feiten vallen onder ons bereik.

Wij denken dat het onrechtvaardig ware alle schuld op den rug van het Belgisch Slaaiswezen sedert 1830 te laden.Vorige eeuwen dragen mede een deel der vracht. 1830 was reeds een gevolg « Het is de Hervorming en niets anders dan deze, die Noord en Zuid heeft vaneengereten » schrijft Colenbrander in zijn reeds vermeld werk over de Belgische omwenteling. (BI. 68).

Er zit naast een deel overdrijving veel waarheid in wat plrenne zeide over de vorige eeuwen :

« Le pays est entrainé dans des guerres, ravage comrne aucun pays ne 1'a été, si ce n est 1 Allemagne pendant Ja giierre de trente ans. La vie politiquc disparait complètemeiu. Les Ltats Généraux ne sant plus convoqués. Le pquple ne s'oceupe plus de son propre gouvernement. Ijes Flamands des classes supérieures ne parient plus que le Francais. Le Kin mand tombe au rang d'un patois qui s'étiole.

Au X\llfe siècle on croit qu'il va mourir. Survient la conquête francais». Cette fois on se dit que c'cst le coup de mort pour la langue flaraande. »

Wij wezen erboven op hoe Pirenne de handelingen van het bewind in 1830

(I) Revue de Belgique, 1912. BI. 967 env.