is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„aan Leeraren en Diakenen, in den tijd, uitmaakende den Kerkenraad.

„Aanstellingen „Aan denzelven staan de Aanstellingen van Kosters (waar toe egter, „door den- „ook geroepen worden Directeuren van de Secreete Kasse, als draagende „zelve. „eenig aandeel in het Tractement), Voorzangers, Organisten en verdere „Amptenaaren, IVerkbaazen, Leveranciers, zo aan den Gebouwen der „Gemeente, als van verdere noodwendigheden, tot de Alimentatie niet „behoorende; Voorts de ondersteuning van min vermogende Doopsgezinde „Gemeenten, mits de geheele somme, daar aan 's Jaarlijks te besteeden, „niet overschreede de bepaaling, te deezer gelegenheid, met den Grooten „Kerkenraad, te maaken.

„Groote Kei- „De Groote Kerkenraad bestaande uit Leeraren, Diakenen en Oud[• „kenraad. „Diakenen, worde zeldzaam bijeengeroepen, alleen bij verandering in of „gewigtige stappen omtrent de bovengemelde Onderwerpen des Algemee„nen Bestuurs. Ook staa aan dezelve de Beroepinge der Leeraaren, naa „dat de voorafgaande Schikkingen, door den Kerkenraad en Directeuren „van het Fonds tot den Predikdienst beraamd zijn.

„liet Bestuur j)2 Het Bestuur der Geldmiddelen in de bijzondere Kassen en Stig„der Geldmiddelen. »tlnSen'

„Armenkas. „De Armenkas, bestaande uit de Zamengevoegde Armenkassen der „beide Gemeenten, strekkende ten onderstand van de behoeftige Lede„maaten, ten goedmaakinge van het onderhoud der Kerken en Gebouwen, „daartoe behoorende; en van alle kosten, vallende op 't geen tot het „algemeen Bestuur der Kerke behoort, worde bestuurd door Diakenen „aan welken de bezorging der behoeftige Ledemaaten, aankoop, verkoop „en bestuur van Effecten, en verdeeling der Commissien, in hun bijzonder „Collegie, geheel en alleen worde verbleeven.

„Collegie van »Het Collegie van Diakenen bestaa uit twaalf Persoonen, op welke „Diakenen, „getal de beide Collegien, thans Achttien Persoonen uitmaakende, voorts „verminderd zullen worden; behoudende de Diakenen, die anders nu met „Pascha of Pinxteren zouden afgaan, vermids zij dan vier of meer jaaren „gediend hebben, de vrijheid om naa het sluyten der Boeken, betrekkelijk „tot het Huishoudelijke der Gemeente, met Nieuwe Jaar af te gaan. „Bedraagt dit getal meer dan zes, zou terstond eene verkiezing van één „of meer tot Diaken konnen geschieden. Vervolgens zullen, elk jaar, drie „van de langst in dienst geweest zijnde afgaan, bij looting, indien meer „dan drie gelijken tijd gediend hebben, op dat dus elk jaar drie nieuwe „Leden aankomen, en niet zomwijlen een vrij groot getal, zomvvijlen nie„mand, te verkiezen zij.

„Verkiezing ->De Verkiezing geschiede door den Kerkenraad, jaarlijks voor Pinx„van Diake- „teren en de Bekendmaaking aan de Broederen op den Tweeden Pinx, .nen. „terdag.