is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder groot is naar gelang van het meer of minder tijdroovende der bezigheden, waaraan zij zich onder het voortgaan langs den weg wijden.

Aanmerkelijk achteraan blijven de oudste dochter, die, al plukkende langs den berm, een reuzenbouquet paardenbloemen nog gestadig doet toenemen in omvang, en de jongste zoon, die een gevangen kikvorsch, welken hij bij een der achterpooten houdt, bij tijd en wijle oefeningen laat doen in het voortstrompelen op de overige pooten.

Af en toe verzamelt de huisvader de zijnen uit voor- en achterhoede rondom zich, om hen deze of die eigenaardigheid van de doorwandelde streek te doen opmerken. Dan wordt aller geestdrift gaande gemaakt door den aanblik van den hit, die een koe voortjaagt over de wei, of aller diepe ontroering gewekt door het schouwspel van het lam, dat jonge blaadjes van een heester twijg je afknabbelt. Daarna trekt het gezelschap weder in verspreide orde voorwaarts, achteloos en ongedwongen. Zóó achteloos en ongedwongen, dat mevrouw, die op het juiste oogenblik omziet, eenmaal zelfs mijnheer vermanen moet, niet tè ver te gaan, wanneer hij de vereischte handgrepen begint uit te voeren, om zich van zijn gekleede jas te ontdoen, met het onbehoorlijke plan, dit kleedingstuk aan den rotting in plaats van aan het lichaam te gaan dragen.

„Ach, wij zijn hier in Noord-Holland , verdedigt hij zich. Maar deze toepassing van die voor 't