is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoof ze haar stoel naast die van haar vader, lei vertrouwelijk haar hand op z'n schouder: „Vertel 't nu maar, vadertje. Als er iets is, wat u niet aanstaat, zal ik er met juffrouw Schaafsma 'ns over praten, heusch. .

'n Tijdje bleef Mencke, hoofd-gebogen, zwijgen als in gepeins, doch toen z'n dochter met zachten aandrang de vraag herhaalde, hief hij het hoofd weer op en Henriet onstelde van z'n schuwen, angstigen blik. En z'n mond bij haar oor brengend, verklaarde hij heesch-fluisterend:

„Ik kan 't niet meer betalen. . ik kan geen juffrouw meer houwen. . ik ben al m'n geld kwijt. . waarachtig, geloof me toch, Jet. . ik ben straat-arm."

„Hè, wat.. Och kom, wat haal u je nu in uwhoofd.dat kan immers niet waar zijn," zei mevrouw Leyter, luchtig z'n schouder bekloppend, maar zij voelde haar hart ineenkrimpen en 'n bloedgolf hitten in haar gezicht van den plotsen schrik. Hemel nog toe, als dat 'ns waar was .. hoe kwam hij anders aan dat idee. Warrige vermoedens joegen door haar hersens. .. Had hij misschien gespeculeerd weer... vroeger had hij het wel gedaan, ze herinnerde zich nog, hoe Herman hem er altijd van probeerde terug te houden... Mogelijk had een of andere effectenman hem er in laten loopen, had hij te veel gewaagd, nu z'n geest zoo weinig helder was bij tijden ... Henriet, weinig op de hoogte van geldzaken, maar met 'n huiverigen afkeer van het woord speculeeren op zich zelf al, begon te gelooven in 'n ramp.

„Heeft u dan tegenslag gehad met effecten of zoo iets? vroeg ze en de spanning, niet te bemeesteren, trilde in haar stem. Doch de vraag was vergeefsch. De vader, geknakt, in z'n wijden, zwart-betrijpten armstoel als zich schuilhoudend verzonken, antwoordde met vage gezegden en bange zuchten. Mevrouw Leyter werd er niet wijzer door.

Met 'n bezwaard hart, maar niettemin uiterlijk opgewekt en bemoedigend — zooals men afscheid neemt van n zwaar-zieke, voor wien het ergste te vreezen staat — verliet ze, na nog eenige pogingen om iets uit hem los te krijgen, den ouden vader, gejaagd en vreemd ontroerd. En ze wipte nog even in de huis-achterkamer om voorzichtig juffrouw