is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en z'n vrouw, drongen ze er op aan : Suus zou met haar aanstaande bij hen in Den Haag'ns gezellig-huiselijk komen eten in hun engagementstijd ...

Mama Leyter gloorde. Zij was het vooral geweest, die deze officieele receptie had doorgedreven. Meerhold zelf en ook Leyter hadden het liever kalm, laten verloopen. Als ze trouwden over eenige maanden — het plan was in het najaar — kreeg je precies weer hetzelfde liedje. Leyter vooral had tegen de drukte opgezien, nu hij zooveel aan het hoofd had. 't Werd ook weer 'n vrij kostbare geschiedenis, want na afloop van de receptie moest er natuurlijk 'n feestelijk dinertje volgen. Tenslotte had hij in de beschikkingen van Henriet berust; hij had aan te veel ernstige dingen te denken, dan dat hij lust gevoelde om over deze kwestie lang te discussieeren. Maar nu het eenmaal zoover gekomen was, voelde ook hij zich voldaan en feestelijk gestemd. Zooveel belangstelling als de jongelui hadden ondervonden, hij had het niet durven verwachten.

Intusschen verschaarschte langzamerhand het bezoek en al langer werden de tusschenpoozen, dat ze met hun vieren, de ouders en het jonge paar, alleen bleven in den salon. Ze maakten er gretig gebruik van om uit te rusten van het vermoeiende staan en het handjes-gegeef. Stil als in zich zelf gekeerd, gelijk vreemd-ontnuchterd, nu zij daar op-eens zich zoo vereenzaamd zagen tusschen dien feestelijken tooi, zaten ze bij elkaar, traag 'n enkel woord wisselend. Totdat gebel aan de voordeur hen weer op deed rijzen en de gezichten zich in de plichtmatig-innemende plooi trokken, zoodra de laatkomers, wat houterig-verlegen of luidruchtigjoviaal de kamer betraden.

Mevrouw klaagde toen ook even over hoofdpijn — o, niet erg, stelde ze aanstonds gerust, bang iets van de stemming te bederven, 'n heel klein beetje maar, 't zou wel zakken aan tafel straks — en bette haar kloppende slapen overvloedig met eau-de-Cologne. Met opgewektheid trouwens had ze de vermoeienis van de receptie verduurd, met triumfantelijke opgewektheid. Telkens wanneer er menschen waren' gekomen, op wie ze niet gerekend had, was dat voor haar 'n nieuwe glorie en ze kon er in de rustpoozen