is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A° 793, cura waterscapis, perviis,... (Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Nieder-

rhems, I (1840), blz. 2, n° 3.

Ao 938i € gescot», (MULLER, Cartularium

van Utrecht, 59,60, 25). , ,

A° Q49(?). tributorum quae huslata et cogschult

dicuntur, (van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I, 22).

A° 1085, « silvam... quam forest vulgo nuncu-

oant (van den Bergh, a. w. I, 59). _

IXe eeuw, « laxatio retium quod trag(h)al dici-

tur », (Muller, a. w. blz. 43). .

2de heift van de 9de eeuw : c mansa jacent binor-

than flieta, sidilia autem que ofstedi dicuntur bisuthan flieta », (Muller, a. w. 44) (')•

In de keure van Sint-Omaars, 14 April 1127, ko™en voor : brotban, byrban, scoth, « in nemon quod dicitur Lo », sewerp (tweemaal); in die van Vilvoorde, a° 11Q2 • c lacum qui vulgariter dic.tur mersch in het testament van Hendrik II van Brabant « Janu.n 1247 : « in bonis illorum qui vulgariter havescoot

SPUnindhet polyptyque, door Willem van Ryckel, abt van Sint-Truien, samengesteld in de jaren 1253tot en met 1272, vindt men een aantal interlineaire

(,) Zie ook H. Kern, Middelnederlandse woorden uit oorkonden ■ in <> -

Egmundense, in Tijdschrift XXIII (1904), blz. «02 .52.

(2) Mededeelden van de Vreese. Zie Documents fondamentaux de Ihisloire de Belg,que. Chartes de coutumes tiques avec commentaires et annotations fiar a. lallemand

Vreese (Liège, 1914*, blz. 19, 20, 21, 48, 5/. u Vïffw

Ove. seewerp, dat nog niet bij verdam staat, z.e weldra de Vreese inhei Tijdschlift XXXIV.