is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichters uit Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband met de literaire beweging in Zuid-Afrika zijn hier te lande o. m. de volgende werken, studies en recensies verschenen:

„Zuid-Afrika in de Letterkunde" door Dr. G. Besselaar, M. A. (de Bussy, Amst. 1914). , j

„De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en zijn Letterkundige A oortbrengselen door

Dr. Lydia van Niekerk (Swets & Zeitlinger, Amst., 1916).

„Afrikaner Taal en Poëzie" door Prof. C. G. N. de Vooys (De Beweging, Oct., 1913. ,,De Poëzie in Zuid-Afrika" door Albert Verwey (De Beweging, Nov. 1913). ^Afrikaans Pleidooi" door Prof. J. Kamp (De Beweging, Aug. 1914).

" Afrikaans Pleidooi beantwoord" door Albert Verwey (De Beweging, Aug., 1914). "Totius: Rachel" door Albert Verwey (De Beweging, Sept., 1914).

"zuid- Afrika in de Letterkunde" door Prof. G. Kalff (Vragen des Tijds, Jan., 1915). ^Een nieuwe loot v. d. ned. stam in bloei" door Dr. J. B. Schepers (De Nieuwe ' Gids, Juli, 1909).

„Nieuwe Bloesems" door Dr. J. B. Schepers (De Nieuwe Gids, Jan. 1910).

Afrikaanse Geschriften" door D. Fuldauer (Gulden Winckel, Sept,, 1913). '^Leipoldt: Oom Gert Vertel" door Mev. N. C. Meuer-Drees (Schoolen Leven,

iaarg. XVII, no. 46, 49).

Totius : Bij die monument, Celliers: „Die Vlakte" door W. G. van Nouhuys

(Groot-Nederland, 1909, I).

Voorlichtend werk" door D. Wouters (Paedagogische Revue, Jan. 1916). "leipoldt : Oom Gert Vertel" door Fr. Pauwels (ütrechtsch Dagblad, 30 Aug. 1914) "jan Celliers als dichter en denker" door A. D. Keet (Dietsche stemmen, Jan., 1917) "„Of de Ned. lit. van Z. A. iets te verwachten heeft, enz. ï" door C. Scharten

(De Gids, Juni, 1910).

Literatuur van Groot-Nederland" door Prof. J. Kamp (Neerlandia, Sept 1913). ",Proewe van 'n vergelijkende studie in Vlaams-Afrikaanse Verskuns door E C. Pienaar (De Toorts 6 en 13 Okt., 1917).

Totius: Rachel - „Een symfonie in verzen" door Dr. j. B. Schepers (Nieuwe Gids, Febr., 1914).

Totius: Trekkerswee - „Het geweten van Zuid-Afrika door idem (Dietsche

Stemmen, Sept. 1916).

Totius: Trekkerswee - „Excelsior" door A. D. Keet (Dietsche Stemmen, Jan 1917). „Gids-wijsheid oor ons moedertaal" door Gustav Preller (De Toorts, 10 Nov., 1917 _ overdruk uit Die Brandwag).

Waarom leest de Afrikaner niet?' door Jan Celliers (Groot-Nederland, Jan. 1907). Iets over Z A. literatuur" door Dr. N. Mansvelt (Groot-Nederland, Jan., 1903). "Letterk. bijdragen - Amst. Stnd. Almanak, 1917" door A. L. v. d. Tol

(Propria Cures, 5 Mei, 1917).

„JouberT: Verse oor Piet Retief e. a. gedigte" (Holl. Zuid-Afrika, 15 Febr. 19 ). „Leipoldt : Oom Gert vertel- Het boek van 1911 iHoll. Zuid-Afrika, 15 April 1912 •