Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maka bertanja. poela biaperi itoe kepada boedak itoe: Apa sebab maka tiada djoega engkau rnaoe menerima padi sebanjak ini? Lihatlah, ada lima soempit!" Sahoet boedak itoe: „Tida' sampai; tadi djandjinja hendak memberi kepada hamba padi banjak; kini dibennja

hanja lima soempit."

Serta didengar biaperi kata boedak itoe, maka dibahaginjalah padi jang lima soempit itoe; diletakkannja tiga soempit selonggok, dan doea soempit selonggok. Setelah itoe maka bertanjalah ia kepada boedak itoe: „Nah, mana jang banjak kata engkau? jang tiga soempit inikah atau jang doea soempi itoe?" Maka djawab boedak .itoe: „Banjak jang tiga soempit ini!" Maka kata biaperi: „Djikalau banjak jang tiga soempit ini, kata engkau, ambillah olëhmoe; soempit doea boeah ini tinggal pada perempoean mi. Maka diambillah olêh boedak itoe padi tiga soempit itoe, sebab soedah diakoenja banjak, laloe poelang ali ia keroemah orang toeanja. Biaperi itoepoen berdjalan poela dari sana.

28. Seorang orang miskin.

Dahoeloe kala adalah seorang orang miskin dalam seboeah negeri; pentjahariannja mengambil kajoe api.

Pada soeatoe hari radja negeri itoe pergi berboeroe kedalam boetan, laloe bertemoe dengan orang miskin itoe. Maka kata radja itoe: „Hai, apa kerdjamoe disini?" Maka djawab orang miskin itoe: „Ampoen, toeankoe! kerdja patik ini mengambil kajoe api; ini a

Sluiten