Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jang koeantarkan kepadanja itoe, melainkan akoe menanti djoega sampai soedah djaga orang toeakoe, dan hingga diminoemnja air soesoe itoe. Maüa Katanja poela: „Ja Toehankoe! Djika ada pekerdjaankoe itoe karenamoe dan karena menoentoet keredaanmoe, boekakan apalah kiranja pintoe goea inl!"

Maka terboekalah pintoe goea itoe sedikit; maka adalah berkenal-kenalan meréka itoe didalamnja.

Kata laki-laki jang seorang lagi; „Bahwa sanja adalah akoe berboeat soeatoe kebadjikan. Ada padakoe harta banjak. Maka pada soeatoe han masa kelaparan isi negerikoe, maka datang kepadakoe seorang perempoean minta tolong. Katakoe kepadanja itoe- „Demi Allah, tiada akoe maoe memben akan dikau soeatoe djoega, melainkan djika maoe engka akan dakoe." Maka enggan perempoean itoe niahlah ia. Maka dikatakan perempoean itoe halnja jang demikian itoe kepada soeaminja Kata soeaminia: „Rëdakan olëhmoe barang kehendaknja, soepaj^ berolëh kelawasan kita dengan segala isi roemahmoe. Maka datanglah perempoean itoe kepadakoe .^rtoeroet tiga kali; tiada djoega ia maoe menjampaikan mak soedkoe. Pada soeatoe bari datang poela perempoean itoe mendapatkan akoe. Maka katanja:

kirania sedekah akan dakoe karena Allah taala Tiada djoega akoe memberi kepadanja; katakoe. „Dem IC, tiada akoe maoe memben akao kan asal kauserahkan dirimoe kepada akoe. M tatkala didengarnja perkataankoe itoe.sert^ ^hatn a hal jang demikian itoe, maka diserahkannjalah dmnja

Sluiten