Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perkataannja. Maka dititahkan Radja 'Adadoe'ldaulat memanggil hadji itoe; maka iapoen datanglah. Maka sabda radja akan dia: „Pergilah engkau kepada 'atar itoe, dari pagi-pagi hari engkau doedoek pada kedainja. Djika dinjahkannja akan dikau, doedoek djoea engkau pada kedainja berbetoelan dengan dia, dari pagi-pagi hari hingga magrib dan djangan engkau berkata-kata dengan dia. Perboeatlah olëhmoe demikian itoe tiga hari lamanja hingga magrib. Maka pada hari jang keempat, akoepoen datang kepadamoe. Seraja akoe laloe, diam djoea engkau disana; djangan engkau beidiii dan djika akoe memberi salam kepadamoe, djangan engkau sahoet dan barang jang koetanjakan kepadamoe itoepoen djangan engkau sahoet. Apabila kembalilah akoe, maka pintalah olëhmoe tali lêhër itoe kepadanja; kemoedian dari itoe maka beri tahoe olëhmoe akan dakoe barang jang dikatakannja kepadamoe itoe. Djika dipoelangkannja tali lëhërmoe itoe, bawa olëhmoe kemari."

Kata jang empoenja tjeritera: Maka pergilah hadji itoe kepada kedai 'atar itoe; laloe dikerdjakannjalah sekalian barang jang diadjarkan radja itoe. Maka datanglah kepada hari jang keempat, maka radja itoepoen datanglah kepadanja dengan segala bala tenteranja. Maka tatkala dilihat radja itoe akan hadji Chorsani itoe doedoek diatas kedai 'atar itoe, maka radja itoepoen memberi salam akan dia; maka iapoen menjahoet salam radja itoe, tetapi tiada ia bergerak dari pada tempatnja doedoek itoe. Maka sabda radja itoe akan dia: „Hai saudarakoe! apabila toeanhamba

Sluiten