Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nja, seraja katanja; „Santaplah sirih, toean Nachoda!" Maka Nachodapoen menjembah, laloe makan sirih. Setelah itoe, Baginda bertitah: „Ja saudarakoe Nachoda! Apakah maksoed toean kemari? — karena boekan bandar ini, lagi poela bèta ini sekadar bermain-main disini djoega!" Sahoet Nachoda: „Adapoen patik ini kemari boekan karena hendak berniaga, melainkan sebab patik hendak menghadap kebawah doeli toeankoe djoea! SabdaBaginda: „Adakah barangpermainan Nachoda bawa?" Sembah Nachoda: „Tiada toeankoe! melainkan papan tjatoer djoega!"

Setelah Baginda mendengar kata tjatoer itoe, bang-

kitlah gembëranja, hendak bermain tjatoer; laloe

Baginda bertitah: „Ja Nachoda, bawalah apalah kira-

nja oleh^ toean papan tjatoer itoe, bèta hendak meli-

hat dia." Djawab Nachoda seraja menjembah: „Baik-

lah toeankoe! Esok patik persembahkan." Setelah

soedah maka Nachodapoen bermohonlah kembali kekapalnja.

Tiada berapa lama selangnja, terbitlah fadjar; laloe bersiaplah Nachoda hendak naik. Maka disoeroeh olëh Nachoda membawa papan tjatoer kepada anak perahoe, laloe berdjalan. Hatta berapa lamanja maka sampailah ia keistana Baginda. Serta masoek, Nachoda itoepoen toendoek menjembah. Maka ditegoer olëh Baginda: „Silakanlah Nachoda doedoek dekat bëta!" Laloe Nachoda itoe doedoek seraja dipersembahkannja papan tjatoer itoe kepada Baginda. Serta dilihat olëh Baginda maka katanja: „Marilah Nachoda, kita bermain tjatoer!" Sembah Nachoda: „Baiklah toeankoe!"

Sluiten