Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De onder Bijlage I hierachter aangehechte ordonnantie van 21 September 1899 (Staatsblad n°. 263) (x), gewijzigd en aangevuld bij de ordonnantiën van 22 Februari 1905 (Staatsblad n°. 148), 11 Januari 1911 (Staatsblad n°. 85) en 4 Januari 1912 (Staatsblad n°. 11), houdende nadere voorzieningen tot bescherming van de oeconomische belangen der Inlandsche bevolking in de cultuurcentra op Java en Madoera, is in de plaats getreden van de met hetzelfde doel uitgevaardigde verordening van 9 April 1894 (Staatsblad n°. 87) en stelt mede, voor zooveel de onder hare toepassing vallende landbouwondernemingen betreft, buiten werking de resolutie van 3 Februari 1836 n°. 11 (Staatsblad n°. 10) en de daarmede samenhangende ordonnantie van 29 Maart 1866 (Staatsblad n°. 27).

Evenals o. a. bij de herziening der regelen omtrent de verhuringvan grond door Inlanders aan niet-Inlanders en de ontginning van tot het z. g. vrije Staatsdomein behoorende gronden door de inboorlingen op Java en Madoera (Staatsblad 1895 n°. 247 en 1896 n°. 44) geschiedde, is bij de samenstelling van de hiervoren bedoelde verordening uitgegaan van de gedachte, dat zij slechts mocht bevatten wat inderdaad wettelijke voorziening vereischte, terwijl de daarmede verband houdende administratieve bepalingen tot regeling harer uitvoering

i >

behoorden te worden begrepen in afzonderlijke Voorschriften, die, zoo noodig, bij eenvoudigen maatregel van inwendig bestuur zouden kunnen worden aangevuld of gewijzigd.

Die Voorschriften, zooals zij thans luiden ingevolge de besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 7 Juli 1910 n°. 46, 4 Januari 1912 n°. 35 en 25 Januari 1913 n°. 81, zijn gepubliceerd respectievelijk onder de nos. 7238, 7560 en 7826 van het Bijblad op het Staatsblad en mede hierachter opgenomen als Bijlage II.

(') Ingevolge het bepaalde sub IV der ordonnantie van 11 Januari 1911 (Staatsblad n*. 85) kan deze verordening worden aangehaald onder den titel van „"Fabrie ken-ordonnantie".

Sluiten