Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Behoefte aan De wijze, waarop in de bevloeiing van den aanplant irrigatiewa- zal worden voorzien, beheerscht wel in de eerste plaats ter, de vraag of de irrigatiebelangen der bevolking de

totstandkoming der onderneming gedoogen.

De aanvrager dient dns daarvan zich rekenschap te geven en aan te toonen op welke wijze hij in voldoende mate voor het te planten gewas bevloeiingswater zal kunnen vinden, zonder aan den Inlandschen landbouuj afbreuk te doen, hetzij met gebruikmaking van de bestaande irrigatiemiddelen, hetzij door aanleg of verbetering van bevloeiingswerken. Met andere woorden, hoe hij, in verband met den irrigatietoestand, zonder benadeeling der aanplantingen van de Iulandsche bevolking, een jaarlijkschen aanplant, van den hiei -voren sub b bedoelden omvang, zal kunnen verdeelen over de dessa's van het sub c besproken arbeidsveld.

Gewoonlijk wordt daarvoor eene voorafgaande technische opname niet verlangd.

De omschrijving van den onderwerpelijken eisch, in lid 1 sub d van meergenoemde paragraaf: „eene „toelichting van de wijze, waarop de aanvrager in „zijne behoefte aan irrigatiewater meent te kunnen „voorzien", geeft reeds duidelijk te kennen, dat te volstaan is met eene aantooning in algemeene trekken.

Alleen in het geval, behandeld in de 2dc en 3de alinea van lid 5 van § 1 der Uitvoeringsvoorschriften, inzonderheid ook, wanneer ter voorziening in de behoefte aan irrigatiewater nieuwe bevloeiingswerken zullen zijn tot stand te brengen, welker aanlegkosten de aanvrager genegen is geheel of gedeeltelijk te dragen, zal een voorafgaand deskundig onderzoek door in overleg met den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken aan te wijzen technici noodig zijn (1).

11. Indiening der Oorspronkelijk was bepaald, dat ter vermijding eener aanvragen. noodelooze heen- en weerzending van stukken de

(!) Zie ook op blz. 26/27.

Sluiten