Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De indiening van bezwaren kan schriftelijk of mondeling geschieden, hetzij bij de met de opname belaste ambtenaren, hetzij bij het betrokken Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Een termijn is daarvoor niet gesteld, omdat mocht worden aangenomen, dat de tijd, welke na de bekendmaking van de aanvraag voor het onderzoek vereischt wordt, tot het voorbrengen van bezwaren voldoende ruimte laat.

16. Nader over- In vele gevallen zal de mogelijkheid niet uitgesloten leg omtrent gere- zijn om, door eene geringe herziening — eenige verzen bedenkingen, mindering, voor een of meer dessa's, van het gewenschte cijfer der jaarlijksche aanplantingen; de keus eener andere wijze van watervoorziening of de aanvaarding van beperkende voorwaarden — de tegen de inwilliging van eenige aanvraag aangevoerde bedenkingen te ondervangen.

Met het oog op dergelijke gevallen stelt de bepaling in de tweede alinea van lid 5 onder § 1 der Uitvoeringsvoorschriften den aanvrager in de gelegenheid om, na door tusschenkomst van het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur op de ingebrachte of gerezen bezwaren te zijn gehoord, desgewenscht zijn verzoek in overeenstemming met die opmerkingen te wijzigen.

17. Nader on- Is de belanghebbende daarentegen van meening, dat derzoek door des- de tegen zijne aanvraag geopperde bedenkingen minkundigen der gegrond zijn of de commissie van onderzoek in

andere opzichten in de behandeling der zaak heeft gedwaald, zoo kan, mede krachtens evenbedoelde bepaling, de Directeur van Binnenlandsch Bestuur op verlangen van den aanvrager alsnog een nader onderzoek gelasten, door deskundigen, tot dat doeleinde door dien Departementschef in overleg met zijn ambtgenoot der Burgerlijke OpenbarQ .Werken aan te wijzen.

Sluiten