Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| overgaan zonder vergunning van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, waarbij tevens een maximum voor den jaarlijkschen bruto-aanplant wordt vastgesteld.

\4) (Gewijzigd bij Staatsblad 1905 n°. 148). Tot uitbreiding van den aanplant boven het vastgesteld maximum wordt eene vergunning vereischt van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur.

(5) (Vervallen ingevolge Staatsblad 1911 n°. 85).

19. De vaststel- De eerste vraag, welke zich opdeed bij de overweging ling der maxima van het denkbeeld om de ondernemingen tot bereiding is beperkt tot de van suiker of indigo ten opzichte van de- uitgeeigen cultures der strektheid van den .jaarlijkschen aanplant te binden suiker- en indigo-aan zeker maximum, was of voor beide gevallen, in ondernemingen. artikel 1 bedoeld, exploitatie met eigen aanplant of met opkoop van door de Inlandsche bevolking op haie gronden geteeld gewas, maatregelen zouden worden getroffen.

Immers, zij het tot dusver op beperkte schaal, ook het laatste doet zich bij enkele ondernemingen voor, zoodat met eene voorziening, alleen tot beperking van den eigen aanplant, het beoogde doel niet ten volle te

bereiken was.

Hoezeer de gegrondheid van dit bezwaar werd gevoeld en daarom de bepaling van een maximum ook voor den jaarlijkschen opkoop van riet of indigo-gewas, of, juister, voor eigen aanplant en opkoop te zamen, waar de tweede meestal met den eersten gepaard gaat,

Sluiten