Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machinerieën van voldoende capaciteit ter verwerking, binnen den daarvoor gebruikelijken termijn, van een rietaanplant van de toegestane maximum-uitgestrektheid en de onderneming alsdan een het jaar te voren te veld gebraehten maalriet-aanplant hebbe op van de bevolking gehuurde gronden tot eene bepaald aan te geven bruto-uitgestrektheid;

dat binnen de daarvoor door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen gedeelten van het in het besluit omschreven arbeidsveld door de onderneming geen riet mag worden geplant, alvorens ten genoegen van dat Bestuurshoofd door en op kosten der onderneming volgens de aanwijzingen van den Irrigatiedienst die verbeteringen in de tijdelijke of permanente desawerken dan wel die permanente desawerken zullen zijn tot stand gebracht, welke in verband met de hoogere eischen, die maalriet-aanplantingen aan de bevloeiing stellen, door den Chef der betrokken Irrigatie-afdeeling noodig worden geacht;

dat door de onderneming geen riet mag worden verwerkt afkomstig van andere aanplantingen op gronden der Inlandsche bevolking, dan die begrepen zijn in den ten besluite bedoelden aanplant, tenzij het Hoofd van gewestelijk bestuur in bijzondere gevallen daartoe tijdelijk, doch telken male voor niet langer dan één maaltijd, vergunning heeft gegeven 0);

dat door de onderneming geen van de Inlandsche bevolking gehuurde gronden met suikerriet worden beplant, waarop in het voorafgaand jaar dat gewas werd verbouwd;

dat over alle door het Hoofd van plaatselijk bestuur aan te wijzen wegen het vervoer van suikerriet, suiker of melasse door of ten behoeve der onderneming niet

f1) Deze restrictie is gemaakt met het oog bijv. op eventueele bedrijfsstoornissen in eene naburige fabriek, waardoor het noodzakelijk wordt het product tijdelijk op eene andere onderneming te doen verwerken, en op andere buitengewone omstandigheden-

Sluiten