Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voormelde bepaling luidt als volgt:

„Het bepaalde in de voorgaande alinea" (n.l. dat

. aanvragen buiten behandeling worden gelaten) „is, be-

„houdens in bijzondere gevallen, mede van toepassing

„op aanvragen welke betrekking hebben op gebieden

„of streken, ten aanzien waarvan door den Directeur

„van Binnenlandsch Bestuur in de Javasche Courant is

„bekend gemaakt dat tot een daarbij vermeld of nader

„te publiceeren tijdstip geen aanvragen in behandeling

„zullen worden genomen en die vóór dat tijdstip wor„den ingediend".

De woorden „behoudens in bijzondere gevallen" waren noodig om aan de met het verleenen der vergunningen belaste autoriteit gelegenheid te geven desgewild eene beschikking te nemen op aanvragen, welke betrekking zouden hebben op gebieden of streken, op de bovenaangegeven wijze tijdelijk gesloten, bijv. wanneer de begeerde aanplantuitbreiding tusschentijds mogelijk zou worden tengevolge van door den aanvrager zelf bekostigde werken b.v. door oprichting van pompinstallaties e. d.

Bijlage VI geeft een overzicht van de door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur tijdelijk gesloten gebieden, bijgewerkt tot op 1 Januari 1915.

34 Toepasse- Onder n°. 4 hiervoren is aangeteekend, dat, ofschoon lijk verklaring der voor het oogenblik alleen tot toepassing der ordonnanordonnantie op tie op suiker- en indigo-ondernemingen urgentie scheen andere dan sul- te bestaan, het bij hare samenstelling toch niet onnooker- en indigo-on- dig werd geacht bij voorbaat rekening te houden met dernemingen. de mogelijkheid, dat te eeniger tijd ook voor andere takken van landbouwnijverheid aan controle-maatregelen van dien aard zich behoefte zou doen gevoelen, waarom in de considerans der verordening van het in werking brengen en drijven van „landbouwondernemingen" in het algemeen is gesproken.

Sluiten