Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6. (1) Indien de voorwaarden, waaronder de in artikel 1 of 2 bedoelde vergunningen zijn verleend, niet zijn nageleefd dan wél met het bepaalde bij of krachtens deze ordonnantie in strijd is gehandeld, wordt, onverminderd de eventueele toepassing van het bepaalde in de eerste alinea sub b en de derde alinea van artikel 4, de ondernemer of beheerder gestraft met eene geldboete van ƒ 100 (één honderd gulden) tot ƒ 1000 (één duizend gulden).

Artikel 7. Hij, die eene onderneming, als in artikel 1 bedoeld, zender de voorgeschreven vergunning in werking brengt of zulk eene zonder die vergunning in werking gebrachte onderneming voortzet, wordt gestraft met eene geldboete van ƒ 500 (vijf honderd gulden) tot ƒ 5000 (vijf duizend gulden).

Zoodanige handeling na en in weerwil van eene ontvangen weigering der aangevraagde vergunnina. dan wel na beteekening van den last tot staking of van het besluit tot intrekking der vergunning, bedoeld in het voorgaande artikel, wordt gestraft met eene geldboete van ƒ 1000 (één duizend gulden) tot f 10000 (tien duizend gulden).

(2) Indien, zonder de voorgeschreven vergunning, de onderneming in werking is gebracht of de exploitatie na de definitieve staking is hervat, zoomede ingeval een of ander is geschied op eene andere plaats dan in de vergunning is aangegeven, of de exploitatie is voortgezet nadat de vergunning is ingetrokken, wordt de ondernemer of beheerder gestraft met eene geldboete van ƒ 50 (vijftig gulden) tot ƒ 500 (vijf honderd gulden) voor eiken dag, die de ongeoorloofde inwerkingbrenging, hervatting of voortzetting heeft geduurd.

Sluiten