Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jalcarta en op de aan particulieren in eigendom of met het recht van erfpacht afgestane landerijen, zoolang haar bedrijf beperkt blijft binnen de grenzen dier gewesten en landerijen, daaruit vloeit tevens voort, dat in het tegenovergesteld geval het op Gouvernementsgebied uitgeoefend onderdeel van het bedrijf te beschouwen is als eene nieuwe onderneming, o. m. onderworpen aan het bepaalde bij het eerste lid van artikel 1 der ordonnantie; m. a. w. uitbreiding van het arbeidsveld der onderneming over evenbedoeld gebied is alleen toegelaten krachtens de bij die wetsbepaling geëischte vergunning, welke, ingevolge het eerste lid van artikel 3, c. q. een maximum vermeldt voor de uitgestrektheid van den jaarlijkschen bruto-aanplant van maalriet of indigogewas.

Behalve de sub a vermelde streken en landen, welke aan de toepassing der beperkende bepalingen in de ordonnantie zijn onttrokken, kunnen ook daarbuiten gelegen ondernemingen van die toepassing worden uitgesloten.

Het zijn de ondernemingen voor de bereiding van suiker of indigo van zóó weinig beteekenenden aard, dat zij kwalijk op één lijn zijn te stellen met die, bedoeld in de artikelen 1 en 2.

Strikt genomen omvat de in eerstgenoemd artikel gebezigde omschrijving ter aanduiding der aan de ordonnantie onderworpen ondernemingen elke inrichting, welke voor de bereiding van suiker of indigo, uit op gehuurden grond gekweekt of opgekocht gewas, dienstig is, van den door buffels gedreven suikermolen of de meest primitieve Inlandsche installatie tot verwerking van indigobladeren af tot het meest volkomen, door stoom- of andere machinale drijfkracht bewogen samenstel van fabrieksmachinerieën toe.

Het spreekt echter van zelf, dat voor dergelijke kleine ondernemingen de ordonnantie niet geschreven is, daargelaten nog dat eene goede toepassing, ook op die

Sluiten