Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofden noodig geachte voorwaarden. Het bepaalde sub 3 is m. m. op deze vergunningen en de aanvragen daarvan van toepassing.

(7) Inlanders, voor zoover zij geen in de daarvoor bestemde openbare registers ingeschreven zakelijk recht bezitten op de door hen geoccupeerde gronden, behoeven eene vergunning als bedoeld in § 1, alleen voor het gebruik van water tot beweegkracht of andere industrieele doeleinden.

B.

Circulaire van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van 28 April 1910 n°. 6195/E met model-besluit.

Aan

de Hoofden van Gewestelijk Bestuur, de Chefs der Waterstaats- en Irrigatieafdeelingen en den Chef der IrrigatieSectie Madioen.

Het is herhaaldelijk voorgekomen, dat in aanvragen om vergunningen tot het gebruik van water, op den voet van Bijblad 5081, en in de daarop betrekking hebbende stukken en adviezen, niet alle gegevens worden aangetroffen die noodig zijn voor de opstelling van een vergunningsbesluit.

In verband daarmede en in aansluiting aan mijn circulaire van 21 dezer n°. 5786/E betreffende aanvragen tot vergunning voor het

UHEdG.

gebruik van water voor waterkracht, heb ik de eer hier-

UWEdG.

nevens te doen toekomen een blanco model-vergunningsbesluit, waarin de gebruikelijke voorwaarden, die bij het verleenen van dergelijke vergunningen in den regel gesteld worden, zijn aangegeven en waarop verder aanteekeningen zijn gesteld met betrekking tot de in het blanco model in te vullen omschrijvingen.

UWEdG.

Het zou mij aangenaam zijn indien ' aan ambtenaren,

die belast worden met het instellen van onderzoekingen en het uitbrengen van adviezen omtrent aanvragen om vergunning tot het gebruik van water, zou willen opdragen in hunne adviezen al de gegevens

Sluiten