Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juni het jaarlijksch feest zal gevierd worden. Het zal niet onaangenaam zijn tot de karavane te behooren«.

Inderdaad zal het jaarlijksche feest, meer nog dan de drang tot vereering der «schimmen» van onze brave verdedigers van Waterloo, ertoe hebben bijgedragen het lidmaatschap begeerlijk te maken.

Het bestuur, de z.g. Raad van Administratie, werd samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder, standaarddrager, secretaris, ceremoniemeester en econome. De contributie werd bepaald op 3 Nederlandsche guldens per jaar; wie niet betaalde werd uitgeworpen. Deze laaste bepaling bleek niet geheel en al overbodig, tenminste in de Bataviasche Courant van 1 Mei 1826 lezen we, dat niet tegenstaande driemaal herhaalde uitnoodiging, nog leden achterlijk waren in voldoening hunner contributie.

Niet genoeg aan het genootschap alleen, moest Batavia daaraan een blijvende herinnering hebben, waartoe den 15e Maart namens den Raad van Bestuur de volgende advertentie werd geplaatst: »Alle bouwkundigen, schil¬

ders en andere liefhebbers van schoone kunsten worden vriendelijk uitgenoodigd voor den lsten der maand Juni aanstaande aan het Genootschap in te zenden, het plan, bestek en begrooting van kosten, vergezeld van de noodige teekeningen, van een zinnebeeldig of toepasselijk eenvoudig monument»

Wat het resultaat van deze uitnoodiging is geweest, zullen we straks zien.

Thans komen we echter aan de hoofd¬

zaak, het jaarlijksche feest, dat den 26sten Juni 1826 voor het eerst op luisterrijke wijze werd gevierd en waarvan de Bataviasche Courant van 28 Juni een kostelijke beschrijving geeft.

Om halfacht des morgens kwam men tezamen in de Harmonie «dewelke was versierd met het afbeeldsel van onzen Koning en met onderscheidene vlaggen». De ondervoorzitter opende de vergadering met een keurige speech, waarop de voorzitter antwoordde en »met Vaderlandslievende klanken» betoogde, dat vestiging van eenen milden, vruchtbelovenden tak van het Moeder-Genootschap te Brussel, op de hoofdplaats ongetwijfeld den band van eendragt en liefde, die allen met het Moederland reeds verbindt, nauwer zal toeknoopen enz .... Geheel naar den eisch dus van de gebruikelijke gelegenheidstoespraken!

Daarna ging men over tot behandeling van de volgende punten:

Bespreking der ingekomen ontwerpen voor een monument. Binnengekomen waren 8 voorstellen, onder motto s als »On fait ce qu'on peut, et non ce qu'on

Sociëteitsgebouw De Harmonie te Batavia.

veut«, »Liefde voor Vorst en Vaderland*, «Plichten Nijverheid» enz. Alle inzenders stelden voor een pyramide, naald, zuil of kolom, met een leeuw en de noodige kanonnen en palmtakken (merkwaardige combinatie van het oorlogs- en vredessymbool!) Een practicus wilde in den Eeeuw een klok met uurwerk bouwen! Nadat — kan het anders — een Commissie van onderzoek was benoemd, werd de banier van het Genootschap plechtiglijk aan den Standaarddrager overhandigd «teneinde die tot den laatsten snik Ie verdedigen, en steeds, temidden van het gevaar, omhoog te verheffen, en alle de leden van het Genootschap van Waterloo te Batavia, te strekken tot een vereenigingsteeken en tot een heilige leus, bij elke gelegenheid dat het Vaderland of de^e Koloniën hunne hulp of bijstai d zouden komen te vorderen, teneinde met geestdrift en vaderlandsliefde rondom dezelve te scharen, met moed, beleid en Iroitiv 'slands dierbare belangen te beschermen, en daarbij steeds indachtig te zijn aan de gulden spreuk die de

banier voor oogen stelt: Eendragt maakt magt.«

Van de banier lezen we de volgende beschrijving : . ... een banier, hangende met gouden koorden aan een met vergulden knop en van eenen laurierkrans voorzienen standaard, en vertoonende aan de eene zijde eenen in fiere houding liggenden Leeuw, in zijnen klauw vereenigd houdende zoovele pijlen als het getal der provinciën van ons Koningrijk bedraagt, waaronder de woorden: Eendragt

maakt Magt, en bevattende aan de keerzijde tot inscriptie de zinspreuk van het Genootschap: Overwinning van Waterloo, vrede aan Europa.

Om 8 uur werd de vergadering gesloten, nadat de Voorzitter vooraf de leden »religieuselijk- had opgewekt om »den Allerhoogsten vuriglijk af te smeken ook weder eerlang onze wapenen op het eiland Java, in Zijne alvermogende goedheid, te doen zegepralen, en om weldra ten einde te zien brengen de door eenen kwaden geest ontvlamd wordende onlusten, die

de rust en welvaart van dit schoone eiland noodlottig hebben gestoorde.

I hans was het gewichtige oogenblik gekomen, waarop de stichtelijke karavane zich opstelde, om onder het gebulder des geschuts, in plechtstatigen optocht naar den Tempel des Katholieken Geloofs op te trekken, «Zijne Excellentie, voorafgegaan door een detachement kavallerie, de boden, den standaarddrager en de Ceremoniemeesters, allen te paard gezeten, en gevolgd door een detachement kavallerie, de besturende en verdere leden van het Genootschap,

zoo

Sluiten