Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het leven te brengen, hetzy om staatkundige redenen , uit geldzucht, of om aan persoonlijke wraakzucht te voldoen.

Het onverwachte en het geheimzinnige van sommige sterfgevallen moge soms ten onrechte aan vergiftwerking zijn toegeschreven; de vrees by hooggeplaatste personen door vergift om het leven te worden gebracht , was aan den anderen kant zeker dikwijls niet zonder grond.

De nagenoeg volkomen zekerheid , dat wanneer het vergift was toegediend, de wetenschap van dien tijd volslagen machteloos was daarvan het bewijs te leveren, met andere woorden dat zy buiten staat was het vergift op te sporen , maakte de justitie op dit gebied vrij wel weerloos, verzekerde den misdadiger straffeloosheid.

Wel waren er zekere teekenen , waaraan men bij een lijk meende een vergiftiging te kunnen herkennen. Yooral vlekken op de huid golden voor een zeker teeken van vergiftiging, een kenmerk, dat ook nu nog in enkele gevallen , doch lang niet in alle, aanwijzing geven kan. Zoo zegt Cicero , dat wanneer het lyk gezwollen en blauwachtig verkleurd is , dit op den dood door vergiftiging wijst. *)

Bij de lijkverbranding zou , meende men (natuurlijk ten onrechte) het hart van iemand, die door vergift om het leven was gekomen niet verbranden , maar onverteerd tusschen de asch der beenderen gevonden worden.

Ook meende men, dat lijken van door vergift gestorvenen , niet door dieren zouden worden aangeraakt, en dat er zich geen wormen in ontwikkelden.

Een wetenschappelijk kenmerk in dezen zin, dat men daardoor met zekerheid zeggen en proefondervindelijk bewijzen kon, dat de oorzaak des doods vergiftiging was, ontbrak.

') Si tumore et livore deeoloratum est corpus mortui, significat eum voneno necatum.

Cicero ad Herennium II, 5.

Sluiten