Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geologisch laboratorium te ontwerpen. Dit plan werd door mij, zonder de beslissing aangaande liet te kiezen bouwterrein af te wachten, op 24 Maart 1895 ingediend. Nog langer dan een jaar bleef' de terreinquestie onbeslist; maar de bouw van het nieuwe mineralogiscli-geologische Instituut werd door den Minister van Houten op de begrooting voor 1897 gebracht en op 9 L)ec. van dat jaar mocht ik mij verheugen over het telegraphisch bericht, dat het laboratorium op de begrooting met 41 tegen 9 stemmen gehandhaafd was. Na eene uitvoerige mondelinge bespreking van mijn oorspronkelijk plan en eenige gewenschte wijzigingen heeft de Rijksbouwkundige, de Heer J. van Lookhorst, zich op de bekende meesterlijke wijze van de moeilijke taak gekweten, mijn plan, wat aantal en dispositie der lokaliteiten betreft, te verwezenlijken in een gebouw, dat zoowel door zijn fraai uiterlijk treft, als dooi' zijn bekoorlijk interieur den bezoeker aangenaam stemt.

Up 17 Januari 1898 werd de eerste spade in den grond gestoken en in den daarop volgenden tijd is dan op een rooster van 740 palen het statig gebouw verrezen en was 22 Juni 1899 uitwendig zoo goed als voltooid. Sedert dien tijd ben ik allengs er aan gewoon geraakt, de belangstellende vragen te hooren: hoe staat het met je laboratorium, kom je er spoedig in, wanneer zal de opening zijn? Waarom dat nog zoo lang moest duren, werd meestal niet begrepen ; men dacht er niet aan, dat het meubilair niet, zooals voor een woonhuis, in een der groote meubelmagazijnen kon worden gekocht of volgens bestaande teekeningen worden besteld, dat het verhuizen van een ook nog zoo grooten inboedel niets is vergeleken bij de verhuizing van een laboratorium en vooral van een, als is 't ook klein, museum. Ik zal niet uitweiden over het ontwerpen der teekeningen voor de vele verschillende laboratoriuminrichtingen, de verschillende kasten en vitrines voor de musea, over de herhaalde tijdroovende besprekingen en beraadslagingen daarover, de moeite, om een en ander in een bepaald tijdsbestek gemaakt en geplaatst te krijgen; ik zal niet uitweiden over den tijd en de moeite, gedurende eenige maanden

Sluiten