Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij als assistent in 1804 daarheen trok. Aan iedere akademie vond men in dien tijd ook een museum van natuurlijke historie met zoölogische, mineralogische en palaeontologische verzamelingen en eenen hortus, maar laboratoria met de gelegenheid tot onderzoek van zoölogischen, botanischen, mineralogischen, geologischen aard ontbraken of geheel en al of er was hoogstens eene prepareerkamer voor den conservator en eene kamer voor den professor of directeur. Zelfs de professor in mineralogie en geologie zou in die dagen het verrijzen van een Instituut, als het onze, meer met verbazing hebben aanschouwd, dan dat hij de noodzakelijkheid daarvan zou begrepen hebben. Nu mag zeker wel menigeen, die eene andere wetenschap als de onze beoefent, het eerder als iets vleiends, dan wel als eene beleediging beschouwen, wanneer wij zijne kennis van mineralogisch-geologische wetenschap en onderwijs een oogenblik willen gelijkstellen met die van den vakprofessor van toen. Zou het nu niet onbillijk zijn van hen te verwachten eene betere beoordeeling van de tegenwoordige behoeften van ons wetenschappelijk onderwijs dan van gezegden professor ?

Ik zal daarom trachten in het licht te stellen, dat de universitaire vertegenwoordiging van de mineralogisch-ffeolomsche

O O O O O O

wetenschappen, om de plaats te kunnen innemen, die hun onder de znsterwetenschappen toekomt, in onzen tijd eischt niet alleen een museum, maar ook laboratoria en een tal van inrichtingen en hulpmiddelen, zooals men in dit gebouw vereenigd vindt. Ik voeg hier nog bij, dat voor iedere akademie eene zoodanige inrichting een vereischte is, dat voor onze vakken, die bijv.- examenvakken in fi verschillende candidaatsen 3 verschillende doctorale examens zijn, niet het door velen met voorliefde gekoesterde denkbeeld van toepassing kan zijn, om enkele vakken maar aan de eene of andere akademie op behoorlijke wijze te vertegenwoordigen. Maar waartoe deze toevoeging? Komt bekrompenheid te pas, wanneer het geldt de wetenschap van den aardbol, den drager van de aardsche organismenwereld sedert meer dan 20 millioenen jaren her-

Sluiten