Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarts, den drager van liet menschengeslacht; wanneer liet geldt de kennis der aardkorst en van liare bouwsteenen, de mineralen en de hen samenstellende elementen, de bronnen der scheikundige wetenschap, wanneer het geldt de mineralen, die vaak het uitgangspunt hebben gevormd voor de ontdekking van belangrijke physische verschijnselen, zooals bijv. de dubbele breking van het licht, het magnetisme, de pyroëlectriciteit, de uraniumstralen, wanneer het geldt de mineralen, waarin de meeste menschelijke bedrijven wortelen, zooals bijv. op de kennis en het bezit der metalen en hunne aanwending alle machinale bedrijven en fabrieken, onze communicatiemiddelen, gereedschappen en instrumenten berusten.

Eindelijk zou ik nog willen vragen: zijn de wording van den aardbol, de ontwikkeling der organische vormen der planten- en dierenwereld van de vroegste tijden van organisch leven op aarde tot onze flora en fauna, het ontstaan der door vaste wetten beheerschte regelmatige vormen der kristallen en de verklaring van hunnen inwendigen moleculairen bouw niet problemen, van hooge en wetenschappelijke beteekenis ?

Dat mineralogie en geologie eene belangrijke plaats innemen in het universitair onderwijs was reeds langer dan een halve eeuw geleden zoo goed als door alle beschaafde natiën ten volle erkend, maar de verbazende vooruitgang in de verschillende takken onzer wetenschap en de richting, waarin hare ontwikkeling plaats had, heeft ten gevolge gehad, dat de eenvoudige hulpmiddelen voor onderzoek en onderwijs niet meer voldoende waren, maar allengs niet alleen meer en verbeterde werktuigen en instrumenten en nieuwe methoden van onderzoek toepassing vonden, maar bijzondere laboratoria ot instituten noodzakelijk werden. De kristallograaph en mineraloog moet zich wel is waar van verschillende wiskundige , physische en chemische methodes bedienen, maar de vragen, die hij te beantwoorden heeft, zijn van anderen aard, als die, welke door den natuurkundige en den scheikundige worden gesteld. Tracht bijv. de natuurkundige de wetten te

Sluiten