Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan moet dit toegeschreven worden aan de van ouds nog voortwerkende kracht van gewoonte en slenter; maar die kracht wordt van dag tot dag van minder beteekenis in verhouding tot den snellen vooruitgang van de landbouwwetenschap in andere landen.

En nochtans, meer dan elders, wordt door de overbevolking van Vlaamsch-België een vermeerdering van het productievermogen van den landbouw een sociale eisch van het allergrootste belang.

De gevolgen dier overbevolking zijn een der oorzaken van de achterlijkheid van het Vlaamsche land. De landbouw en de schaarsche nijverheid zijn niet bij machte om de bevolking met voldoenden arbeid en ordentelijk loon een menschenwaardig bestaan te verzekeren, de overvloed van werkkrachten komt verder het loon drukken ; de lage Standard of life van de Vlaamsche werklieden werkt de intellectueele en moreele ontwikkeling tegen, terwijl lage loonen en onvoldoende voeding, ziekte, kindersterfte en ontaarding na zich slepen. Is dit niet de oorzaak der uitwijking van talrijke Vlaamsche werklieden naar den vreemde of naar het Walenland ?

Welnu deze gedwongen uitwijking met haar beklagenswaardige gevolgen kan slechts tegengewerkt worden door verbetering der bestaanmiddelen in Vlaanderen zelf, bij middel der vermeerdering van vakkennis door nijverheid- en vakscholen, en door vermeerdering van vakkennis op landbouwgebied. Hoe winstgevend in Vlaanderen reeds de landbouw ook weze, deze kan stellig nog oneindig hooger opgevoerd worden.

Maar deze vermeerdering van het productievermogen is slechts bereikbaar door een oordeelkundige samenwerking van Staat en wetenschap bij middel van een Vlaamsch hooger landbouwonderwijs, dat aan de scholen van lageren graad degelijke leerkrachten zou bezorgen.

Met het oog op den te verwachten uitslag en de financieele belangen van den Staat vragen de Vlamingen, dat aan de vervlaamschte hoogeschool van Gent een Vlaamsche hoogere landbouwschool zou opgericht worden.

Economische en maatschappelijke redenen, even gewichtig als diegene die gelden voor een Vlaamsch hooger landbouwonderwijs, pleiten voor het oprichten van een Vlaamsch veeartsenijkundig Instituut. Daar de Staat in de laatste jaren groote sommen heeft besteed om de school van Kuregem op de gewenschte hoogte te brengen, schijnt wel de meest

Sluiten