Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de gegoede klassen, in een vervlaamscht middelbaar en

hooger onderwijs. D , ...

Aan het tweede moet onmiddellijk een einde komen : In Belgie dienen de twee literaturen, de Nederlandsch-Belgische zoowel als de Fransch-Belgische, op gelijken voet behandeld te w^rden zoowel wat het verleenen van stoffelijke voordeelen betreft, als het toekennen van den moreelen steun dien de Staat door het gezag zijner vertegenwoordigers en ambtenaars aan de letterkunde kan verschaffen.

In de vorige bladzijden werden, in zeer korte trekken, de belangrijkste grieven der Vlaamsche bevolking bekend gemaakt alsook de gewenschte maatregelen om die te doen verdwijnen. Feiten, cijfers en statistieke opgaven, al zijn die van aard al het onrechtvaardige van den huidigen toestand in he vo licht te stellen, bleven achterwege om dit stuk niet te overla

In de plechtige Zitting van 23 December 1909 waarin onze jonge Koning zijn tweetaligen eed aflegde, werden door zijne Majesteit woorden uitgesproken, die diepen indruk maakten op allen die Vlaanderen hartstochtelijk liefhebben en voor de Vlaamschen stam een heerlijke toekomst wenschen en daarvoor werken in wetenschap, kunsten of letteren.

De Koning zegde immers in zijne Toespraa .

« Maar de rijkdom legt plichten op aan de volkeren, zoowe » als aan de enkelingen : alleen de geestelijke en zedelij » krachten eener Natie bevorderen hare welvaart. >>

Is een der grootste en dringenste plichten van de bew voerders dan niet die Vlaamsche Hoogeschool op te richten die alle Vlaamsche geleerden onontbeerlijk achten v°of geestelijke en moreele ontwikkeling van het Vlaamsch gedeelte

des lands ?

Zegde de Koning niet verder :

« Zoo zal het Belgisch volk ongeschonden bewaren het » heilig erfgoed, ontstaan door den arbeid van zoovele geslac » ten ; zoo zal het zijn weg vervolgen tot de «wdzartie vereen» ging van den arbeid en de wetenschap, terwijlkunsteiia » Vlaanderen en uit het Walenland den weg met hunne » meesterstukken zullen bezaaien. »

De Vlamingen blijven den Koning innig dankbaar v verheven taal: *ü zullen er de bevestiging m Ben van _ de volledige gelijkstelling van de beide stammen, die in België Tonen niet alleen op het gebied vao kunst en letteren, maar ook

Sluiten