Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen overeenstemming kan worden verkregen, door drie scheidslieden zal worden bepaald.

Artikel 11.

Deze concessie mag noch voor het geheel noch voor een deel van het concessie-terrein noch voor den geheelen noch overigen duur der concessie, noch voor een gedeelte daarvan, aan anderen overgedragen worden, dan met goedkeuring van het Hoofd van gewestelijk bestuur.

Artikel 12.

(1). De concessionarisse zal steeds in NederlandschIndië behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

(2). Ter zake dezer concessie kiezen zij en haar vertegenwoordiger of gemachtigde algemeen en onveranderlijk domicilie ten kantore van het Hoofd van

bestuur

(3). De door de concessionarisse aangestelde beheerder der onderneming wordt tot de uitoefening zijner functiën niet toegelaten dan na verkregen toestemming van het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat bevoegd is deze toestemming met eenen opzeggingstermijn van drie maanden te allen tijde in te trekken.

Artikel 13.

(1). Hoogstens vijf en minstens twee jaren voor het tydstip van expiratie dezer concessie, zal op verlangen van de concessionarisse, door het Hoofd van gewestelijk bestuur in overweging genomen worden of tegen de vernieuwing van deze concessie hetzij op de tegenwoordige, hetzij op gewijzigde voorwaarden al dan niet bezwaren bestaan.

(2). Zoo die niet bestaan, zal de tegenwoordige concessionarisse bij voorkeur anderen op die vernieuw-

Sluiten