Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 October 1884, S. 219. Besluit, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 65bis der bij de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), gewijzigde wet van 17 Augustus 1878 (Staatsbladn°. 127). (Zooats

dit besluit is gewijzigd.) 114

19 Februari 1890, S. 26. Besluit, ter uitvoering van artikel 54bis der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n". 175.) (Zooats

dit lesluit is aangevuld.) 118

3 April 1890, S. 34. Besluit, houdende voorschriften ter uitvoering van art. 12, 3de lid, sub 2°. der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175.) (Zooals dit besluit is gewijzigd.) 125

18 April 1890, S. 64. Besluit, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 24 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175). 129 29 Juni 1890, S. 97. Besluit , tot vaststelling der regelen voor de Rijksnormaallessen, bedoeld in art. 12 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n° 175.) (Zooals

dit besluit is geiojzigd.) 131

13 September 1890, S. 153. Besluit, ter uitvoering van art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) . . . 139 13 October 1890. Besluit van den Minister van Binnenlaudsche Zaken, houdende vaststelling van modellen van de declaratiën enz., bedoeld in art. 7 van het besluit van 13 September 1890 (Staatsblad n°. 154) 145

17 December 1890, S. 180. Besluit, tot intrekking van de Koninklijke besluiten van 27 Maart 1885 (Staatsblad n°. 74), 2 April 1887 (Staatsblad n°. 47) en 19 Maart 1888 (Staatsblad n°. 51), en tot regeling van den omvang van het examen, bedoeld in art. 63 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n . 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 185), van de wijze van afnemen en van hetgeen verder tot dit examen betrekking heeft 148

Sluiten