Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W E T

tot regeling van het

LAGER ONDERWIJS,

zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1901, S. 187.

(Het besluit van 10 September 1901, S. 208,

bevat de bekendmaking van den tekst dezer wet, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de v)et van 24 Juni 1901, S. 187.)

Wij WILLEM III, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz , enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat herziening der wet van 13 Augustus 1857 {Staatsblad n°. 103) noodzakelijk is:

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

TITEL I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Lager onderwijs is huis- en schoolonderwijs.

Onderwijs, gegeven aan kinderen van ten hoogste drie gezinnen gezamenlijk in de woning van het hoofd van een dier gezinnen, is huisonderwijs.

Ieder ander onderwijs waaronder ook het onderwijs in armeninrichtingen, gods-, gast- en werkhuizen, gestichten van weldadigheid en andere

(Art. 1 en 2) Omtrent de rechtskundige kenmerken van huisonderwijs, vergelijke men het arrest van den Hoogen Raad van den 27 December 1875, W. v. 't R. 3946. (M. v. T.)

Sluiten