Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs in een of meer der vakken, vermeld in art. 2 onder h, i, j, ks q, ri r bis, s en t;

c. de scholen, waarin geene kinderen boven de zes jaren worden toegelaten en geen ander dan voorbereidend onderwijs gegeven wordt, behoudens dat ook deze scholen onderworpen zijn aan de bepalingen van art. 5 en 73 dezer wet;

d. militaire onderwijzers en het onderwijs, door hen gegeven aan militairen ;

e. de scholen voor doofstommen, blinden, spraakgebrekkigen en idioten;

f. de scholen in gevangenissen, bedelaarsgestichten of Rijkswerkinrichtingen en in Rijksopvoedingsgestichten , behoudens de bepalingen omtrent de bevoegdheid van hen, die lager onderwijs geven

TITEL H.

Van het openbaar onderwijs.

§ 1. Van de scholen.

16. In elke gemeente wordt voldoend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scho-

(16) Het 2e lid geeft de nadere uitwerking van hetgeen door voldoend ouderwijs verstaan wordt. De uitbreiding moet bevolen kunnen worden, behalve door den gemeenteraad, door de Gedeputeerde Staten en door den Koning. De uitdrukkelijke vermelding, dat die behoefte eene genoegzame wezen moet, waarborgt tegen overdrijving, daar het besluit de redenen vermelden moet. (M. v. T.)

— De geest van dit artikel is volkomen dezelfde als die van het artikel der bestaande wet. Alleen is door de redactie de zaak in zooverre verduidelijkt dat het onderwijs voor elke gemeente, naar hare behoefte, voldoende zal moeten zijn. Dus daar, waar b. v. behoefte is aan herhalingsonderwijs of aan onderwijs in een of meer der facultatieve vakken in art. 2 vermeld, zal het zich hiertoe moeten uitstrekken. Met „genoegzaam aantal scholen" wordt bedoeld dat zekerheid gegeven worde, dat geen kind dat de openbare school wil bezoeken, van de gelegenheid daartoe verstokeu zij, zoodat men niet het oprichten van openbare scholen mag nalaten, omdat men berekent dat het bijzonder onderwijs in de behoeften zal voorzien. De bedoeling is dus, dat handelingen van bijzondere personen of vereenigingen niet door gemeentebesturen, Gedeputeerde Staten

Sluiten