Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achten, bevelen zij, den inspecteur gehoord, vermeerdering

Gelijke vermeerdering kan, Gedeputeerde Staten gehoord, door Ons worden bevolen.

19. De besluiten van den gemeenteraad, betreffende:

a. de plaats, waar een schoollokaal zal zijn gevestigd;

b. de vermindering van het getal scholen of van den omvang van het onderwijs;

c. de vereeniging eener school met of hare vervanging door andere;

d. de sluiting eener school of de schorsing van het onderwijs aan eene school;

e. den leeftijd welken de kinderen moeten bereikt hebben vóór zij op de openbare school worden toegelaten, en van dien waarop zij die school moeten verlaten;

f. het verleenen van ontslag aan onderwijzers in de gevallen bedoeld in art. 29 onder b en c;

worden aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen.

De artt. 196, 197, 198, 200, 201 en 202 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad n°. 85) zijn ten deze toepasselijk.

20. Sluiting eener school voor bepaalden tijd kan door Gedeputeerde Staten bij een met redenen omkleed besluit worden bevolen.

Zij hooren in het geval van dit en het voorgaande artikel vooraf den inspecteur van het lager onderwijs.

Gelijke sluiting kan door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, worden bevolen.

21. De regeling van de schooltijden en van de

(19) Zie art. 14 en de aant. op art. 20.

— Eene verplichting tot vaststelling van den leeftijd wordt den gemeentebesturen niet opgelegd. (Antwoord Minister vau Binnenl. Zaken op het voorl. verslag 2P Kamer, wijziging 1889.)

(20) Het tweede lid van dit artikel is in algemeenen zin gesteld en ziet dan ook op a, b, ct e en f van art. 19. (Missive van den Minister van Binnenl. Zaken van 16 April 1890, litt. A, afd. O.)

(21) De regeling geschiedt door het hoofd

Sluiten