Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvermogend zijn, een schoolgeld geheven van ten minste twintig cents per maand.

De minvermogenden worden, indien het schoolgeld voor ieder kind van dezelfde klasse gelijk is, slechts voor een gedeelte aan de heffing onderworpen.

Vrijstelling van verplichting tot het heffen van schoolgeld kan aan eene gemeente door Ons worden verleend bij een met redenen omkleed besluit, den Raad van State gehoord. Intrekking dezer vrijstelling geschiedt op dezelfde wijze.

Het invoeren, wijzigen of afschaffen van dit schoolgeld geschiedt met inachtneming van de artt. 232—236 der wet van 29 Juni 1851 {Staatsblad n°. 85), met dien verstande dat aan de verordening tot heffing Onze goedkeuring niet wordt onthouden dan bij een met redenen omkleed besluit, den Raad van State gehoord.

De invordering wordt geregeld door eene plaatselijke verordening overeenkomstig de bepalingen van de artt. 258—262 dier wet. Indien het schoolgeld, behalve voor zooveel betreft de gevallen in het 2de lid van dit artikel en in art. 48 vermeld, voor ieder kind van dezelfde klasse niet gelijk is, zijn daarop de artt. 264—266 dier wet, gelijk die gewijzigd is bij de wet van 28 Juni 3881 (Staatsblad n°. 102), mede van toepassing, met dien verstande dat het schoolgeld voor geen kind meer bedrage dan hetgeen voor het onderwijs van dat kind kan geacht worden voor rekening der gemeente te blijven.

47. Het gemeentebestuur bevordert zooveel mogelijk het schoolgaan van kinderen van bedeelden, onvermogenden en minvermogenden.

48. Tenzij bij eene regeling krachtens het laatste lid van art. 16 gemaakt, anders is be-

(47) In de vrije keuze der school mogen ouders nooit belemmerd worden. (M. v. B., 2e Kamer.)

(48) alinea 2. Op de vraag, gedaan bij het voorl. verslag le Kamer (wijziging 1889), of in het geval van deze alinea bet schoolgeld voor twee kinderen niet altijd ten minste tweemaal twintig cent per maand is, antwoordde de Minister van Binnenl. Zaken bij de mem. van beautw. dat het schoolgeld, verschuldigd voor twee kinderen, beneden veertig cent zal kunnen worden gesteld.

Sluiten