Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bekwaamheid als onderwijzer kosteloos uitgereikt. Op de akte van bekwaamheid van hen, die bij het examen in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek of in de nuttige handwerken of in die beide vakken hebben voldaan, wordt daarvan aanteekening gedaan.

Van het examen in de eerste oefeningen van het handteekenen zijn vrijgesteld zij, die in het bezit zijn eener akte van bekwaamheid in het vak q volgens art. 65bis.

61. Ter verkrijging der akte, vermeld in art. 56 onder b, wordt vereischt:

a. het bezit der akte, vermeld in art. 56 onder a ;

b. het bewijs van minstens tweejarige werkzaamheid als onderwijzer of, na aflegging van het examen, vermeld in art. 56 onder at als kweekeling aan eene of meer openbare of bijzondere scholen van lager onderwijs of als onderwijzer aan eene of meer scholen voor doofstommen, blinden , spraakgebrekkigen of idioten, afgegeven door het hoofd of de hoofden dier scholen, of het bewijs afgegeven door den bestuurder eener door Ons aangewezen kweekschool voor onderwijzers, van gedurende twee jaren aan die school de lessen ter voorbereiding van dit examen na aflegging van het examen, vermeld in art. 56 onder a, te hebben gevolgd ;

c. het afleggen van een examen, loopende, behalve over de vakken, in art. 2 vermeld, onder a—g, over die, aldaar genoemd onder o en q, en over de methode van onderwijs en opvoeding voor eene der commissiën, in art. 62 bedoeld.

Van dit examen zijn , voor zooveel het vak q betreft, vrijgesteld zij , die in het bezit zijn eener akte van bekwaamheid in dit vak volgens art. 65bis.

62. Jaarlijks worden door Onzen Minister, me de uitvoering dezer wet belast, een of meer commissiën tot het afuemen der examens, in het voorgaand artikel bedoeld, benoemd en de tijd wanneer en de plaatsen waar zij hare zittingen zullen houden, tijdig aangewezen.

(61) laatste alinea. Zie het laatste lid van art. 85.

Sluiten